19370413 - Norra vägdistriktets stämma

Norra vägdistriktets stämma

fortsatte i går med behandling av ett av civilingenjör Harald Sellergren upprättat förslag till omläggning och förbättring av vägen Visby—Etelhem å delen från avtagsvägen till Roma Kungsgård till vägskälet vid Högbro i Halls. Förslaget, som tillstyrkts av styrelsen, gick ut på, att vägen skulle betongbeläggas samt göras 6 meter bred utom beträffande en mindre sträcka, där bredden skulle vara 7,5 m. Kostnaderna hade beräknats till 219,300 kr. Efter en kortare diskussion godkände stämman förslaget.
Stämman hördes därefter över ett av ingenjör Sellergren upprättat förslag till omläggning och förbättring av vägen från Nickarve i Vänge förbi Guldrupe kyrka till Buttle kyrka samt de från nämda väg utgående vägarna mot Väte och Hejde. Arbetet skulle kosta 176,900 kr., och på styrelsens tillstyrkan godkände stämman utan debatt förslaget.
Sista ärendet på föredragningslistan rörde sig om tillstånd för vägstyrelsen att i vägdistriktets namn upptaga penninglån för tillfälliga utgifter. En kortare debatt uppstod angående tiden för tillståndet. Styrelsen hade begärt att tillståndet skulle räcka t. o. m. år 1937, under det att förslag framkom från hr Arvid Collberg, Nygårds, om utsträckande av tiden t. o. m. nästa aprilstämma. I omröstningen segrade emellertid styrelsens förslag.
Därmed var stämman slut, och ordföranden tackade med några ord ombuden för visat intresse för de behandlade frågorna.Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83