19370413 - Fiskareförbandets styrelse

Fiskareförbandets styrelse

hade i lördags sammanträde på hushållningssällskapets lokaler. Därvid beslöts att i skrivelse till lantbruksstyrelsen ansöka om visst belopp för anordnande av försökstillverkning av flundrefiléer i sommar. Anslaget skulle användas till anlitande av fackkunnig arbetskraft och till provsändningar och reklam för filéerna.
Med anledning av årsmötets uppdrag beslöt styrelsen tillskriva Visby husmodersförening och Gotlands fiskhandlareförening för att höra dessa föreningars åsikter om effektivaste medlen för en effektiv propaganda för gotländska fiskprodukter, och om förbundet kunde räkna på dessa organisationers stöd i avsett fall. Det av årsmötet beslutade normalpriset på strömming av 17 öre pr kg. i parti beslöt styrelsen skall tillämpas fr. o. m. den 1 juni.
Förbundets sommarting skall i år hållas den 31 juli-1 aug. i Östergarn, event. Ronehamn. Som talare har kallats redaktör Gösta Skoglund, Umeå. Programmet i övrigt skall upptaga motorbåts- och varptävlingar, teater, musik, dans och event. simuppvisning.. Med anledning av årsmötets beslut uppdrogs år ordf. att undersöka i vad mån flundrefiske idkas på annans vatten och ersättning härför utgår.
Ostkustfiskarenas centralförbund beslöt vid sitt årsmöte att studieledare skall utses inom varje länsförbund. Med anledning härav utsåg styrelsen till studieledare i förbundet L. Ottosson, Visby. Till styrelsens arbetsutskott omvaldes T. Gustavsson, H. V. Klingwall och Joh. Melin.Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83