19370419 - Landsbygden. Burs.

Landsbygden.

BURS, 17 april.
Ordinarie årssammanträde med huvudmännen för Burs pastorats sparbank har i dag hållits i kommunalrummet härstädes under ledning av folkskollärare R. Dahlgren, Stånga. Därvid föredrogos styrelsens och revisorernas berättelser över verksamheten.
Balansräkningen, som slutar på 954,169: 87 fastställdes och i likhet med revisorernas förslag beviljades ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskaperna och förvaltningen. ArsvInsten, kr, 1,982:47, hade styrelsen föreslagit användas så, att kr. 182: 47 anslås till sparsamhetens befrämjande, 450 kr. till Burs orgelfond för kyrkoorgelns modernisering, 450 kr. till badinrättningen vid Stånga folkskola samt 900 kr. till reservfonden, som därigenom kommer att uppgå till kr. 111,24(3: 29. Detta förslag bifölls av sammanträdet.
Till revisorer för 1937 valdes kyrkoherden G. A. Kronqvist, Burs, samt hemmansägaren Gunnar Andersson, Hetfride, Burs, och hemmansägaren Josef Jakobsson, Bosarve i Stånga. suppleanter bleve hemmansägarna K. A. Larsson, Ganne i Burs, och Olof Chrlstoffersson, Liffride i Stånga.
Som sparbanken under 1937 blir 70 år beslöts uppdra åt styrelsen att låta utarbeta en historik över sparbankens utveckling. En fråga, som vid sammanträdet väcktes angående sparbankens beskattning, hänsköts till styrelsen för utredning och bordlades till nästa årssammanträde. Sedan kyrkoherden G. A, Kronqvist uttalat huvudmännens tack till styrelsen avslöts sammanträdet.Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88