19370421 - Visbyortens jordbrukskassa

Visbyortens jordbrukskassa

har i dag hållit ordinarie årsmöte å centralföreningen under ordförandeskap av bankdirektör A. von Corswant, St. Hästnäs.
Därvid upplästes och godkändes styrelseberättelsen och ansvarsfrihet beviljades. I kassan har under året ingått 37 nya medlemmar med 275 andelar, varför antalet medlemmar nu utgör 166 med 1,008 andelar. Balansräkningen slutade på kr. 299,841: 17 med en årsvinst på kr. 1,008: 13, vilken i sin helhet överfördes till vinst- och förlustkontot. Inlåningen har uppgått till kr. 241,459: 86 och utlåningen till kr. 296,983: 97.
Till ledamöter av styrelsen nyvaldes hr Arv. Eriksson, Ekeby, efter hr A. von Corswant som avsagt sig samt omvaldes W. Jacobsson, Bolarve i Hejdeby, liksom suppleanterna Johannes Gardell, Hanes i Endre, och Erik Hellgren, Kvie i Endre. Revisorer blevo hrr Arv. Collberg, Nygårds i Follingbo, och O. H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby, supplerade av hr Herman Collberg, Kallings i Follingbo. Till ombud vid centralkassans sammanträde utsågs hr A. von Corswant med hr Arv. Collberg, Nygårds, som ersättare.
Stämman beslöt vidare, att Barlingbo och Ekeby socknar skulle anslutas till Visbykassans verksamhetsområde.
Hr von Corswant tackade så för den tid han verkat inom kassans styrelse, och ett tack till hr von Corswant framfördes därpå från styrelsen av hr Carl Widén, Follingbo, och från föreningen av hr Arv. Collberg.
Slutligen beslöt stämman att antaga den förut omnämda stadgeändringen.Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90