19370401 - Prästerskapet.

Prästerskapet.

Komminister T. Åberg har beviljats tjänstledighet för hälsans vårdande och egna angelägenheter för tiden 5-16 april, varvid kyrkoherde F. Terneus förordnats, att under nämda tid jämte egen befattning bestrida komministertjänsten i Öja pastorat med rätt att därvid anlita predikobiträde.

Kyrkoherde H. Carlson i Sanda har beviljats tjänstledighet på grund av sjukdom för tiden 5-23 april. Kyrkoherde N. H., Ronqvist har därvid förordnats att under nämnda tid uppehålla pastoralvården i Sanda pastorat med rätt att för tjänstens bestridande anlita predikobiträde.

Venia att söndagen den 11 april biträda med gudstjänsternas uppehållande i Vamlingbo och Sundre församlingar har lämnats predikanten E. Olsson.Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73