19370401 - Ardre sparbank

Ardre sparbank

hade på tisdagen årssammanträde i bankens lokal på Ljugarn under handlanden Elias Olins ordförandeskap. Därvid föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Revisor och revisorssuppleanter omvaldes. Vinsten 800 kr. anslogs till den sedan några år pågående frivilliga infounlingen på Ljugarn för anskaffande av brandmateriel. Denna insamling har med denna gåva kommit upp i 3,000 kr. men ännu behöver en hel del.
Vid detta bankens sammanträde tillsattes emellertid en kommitté för utredande av frågan om brandväsendets ordnande och materials inköpande. I denna kommitté invaldes hr Elias Olin, Ljugarn, som sammankallande, samt hrr John Pettersson, Bringsarve, Gunnar Gustafsson, Lauritas, fabrikör P. Bergman, Ljugarn, samt hr John Lindby, Kopungs.Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 April 1937
Nr 73