19370408 - Kungörelse.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av den s. k. Lina myr med sänkning av Råby och Lina träsk för torrläggning av sanka marker tillhörande hemmanen Hintzer, Busarve, Kopungs, Fjärdinge, Botvalda, Fredvalds, Gervede Stora, Nybingels, Västerbjers, Hägleips, Kyrkebinge, Bäntebingels, Haga, Kyrkebjers, Suderbys, Vijby, Jusarve, Botare, Magnuse, Vaters, Suders, Hangre, Tommungs, Svalings och Spänarve uti Gothems socken, Lina, Smitts, Tidemans, Buters, Bunna, Sudergårda, Hallgårds, Norrbys, Snovalds, Anninge, Mattsarve, Möllegårda, Mörby Lilla, Dibjers och Nybjers uti Hörsne med Bara socken, Grinds, Medebys, Nygårds, Råå, Oppegårds och Slumbra ud Vallstena socken, Björke, Lista, Leipstäde, Bjers, Butreips och Bours uti Norrlanda socken samt Boticker, Liffride, Änggårda, Hemmungs och Bendix uti Anga socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas i S. L. U:s bygdegård i Hörsne med Bara fredagen den 30 april 1937 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Med anledning av ett av fiskeriintendenten E. Dahr avgivet yttrande, som i 10 kap. 43 vattenlagen Sägs, beträffande inverkan å fisket vid ifrågasatt torrläggning av Lina myr, varvid skada anses uppstå icke blott å idfisket i Lina och Råby träsk samt Gothemsån utan även å idfisket vid Gotlands kuster jämte en tioårig skada å kräftfisket i nämnda å, kallas även härmed samtliga härav berörda fiskerättsinnehavare i nämnda träsk och å samt yrkesfiskare utmed Gotlands kuster för bevakande av sin rätt.
Vid sammanträdet kommer jämväl val av arbetsstyrelse för handhavandet av med förslaget förenade angelägenheter att företagas.
Visby den 7 april 1937.
På tjänstens vägnar:
GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.Gotlands Allehanda
Torsdagen 8 April 1937
Nr 79