19370407 - Landsbygden. Anga.

Landsbygden.

ANGA, 5 april.
Till fältskjutning hade Anga skytteförening i söndags kallat sina medlemmar. Tävlingen, som gällde "fältskyttepokalen", var förlagd till terrängen nere vid österhavet och målen bestodo av tre figurer, som vardera serverades fem skott. 16 skyttar deltogo i skjutningen, uppdelade på patruller om två man. Pokalen erövrades av dagens bäste man Elis Johansson med 12 tr. och 49 poäng. Resultaten blevo i övrigt: 2) Aron Pettersson 12-45; 3) Arthur Levin 10-39; 4) S. Hallqvist 9-48.
Efter skjutningen samlades deltagarna hos ordföranden hr A. Levin, Boticker, till årsmöte och samkväm. Förhandlingarna leddes av ordföranden. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Av årsberättelsen framgick, att 36 aktiva skyttar under året deltagit i skjutningarna, varvid 31 skjutit sig anslagsberättigade. Tre nya medlemmar ha tillkommit. 2,455 protokollförda skott ha lossats under året, därav 2,085 i skolskjutningar, 225 i fältskjutningar och i extra tävlingar 145. Tre skyttemärken ha erövrats. Kassan balanserade på kr. 757: 99.
Härefter följde val av styrelse, varvid till ordförande omvaldes hr Arthur Levin, vice d:o hr H. Larsson, sekr. hr A. Pettersson, vice d:o hr B. Olsson, kassör hr E. Johansson, skjutchef hr S. Hallqvist. Revisorer blevo hrr G. Wahlqvist och A. W. Ekman. Ordföranden fick i uppdrag att representera föreningen vid förbundsmötet. Vården av föreningens gevär uppdrogs åt skjutchefen och målning av föreningens materiel och förrådshus uppdrogs med tacksamhet åt ett par medlemmar, som erbjödo sig att utan ersättning utföra arbetet.
Efter förhandlingarna vidtog ett gemytligt samkväm, då värdfolket bjöd på kaffe. Till sist ett hjärtligt tack till värdfolket vid Boticker för en angenäm afton.Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78