19370405 - Landsbygden. Kräklingbo.

Landsbygden.

KRÄKLINGBO, 4 april.
Tre årssammanträden höllos i folkskolan härstädes i lördags e. m., nämligen med Kritklingbo R. L. F., Kräklingbo jordbrukokassa och Kräklingbo äggförening. Sammanträde (skulle dessutom ha hållit med Kräklingbo lokalförening av G. L. C., men på förekommen anledning måste detta uppskjutas 14 dagar. Man fick dock tillfälle att en stund diskutera magasinsfrågan.
Vid jordbrukskassemötet föredrogos års- och revisionsberättelserna och beviljade ansvarsfrihet. Kassans totala inmättning utvisade en summa av i runt tal 61,000 kr, och utlåning 80,000 kr. Antalet medlemmar är 50 och tecknade andelar 812. 1 styrelsen omvaldes Charles Hansson, Feber, Tage Nilsson, Gurpe och Artur Hanell, Hejdeby, och till suppleant Karl Engström, Boticker i Ånga. Revisor efter Artur Johansson, Enggårda 1 Ånga, som undanbett sig återval, blev Arvid Bendelln, Fjäle i Ånga, med Albert Wessman, Kräklings i Krilklingbo, som suppleant. Till ombud vid föreningsstämman utsågs Charles Hansson med Tage Nilsson som suppleant. Efter föredrag av kamrer Åke Wahlgren antogs föreslagen stadgeändring.
R. L. F.-stämman beslöt godkänna de föredragna berättelserna samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Föreningen har cirka 40 medlemmar. Till ledamot i styrelsen efter Tage Nilsson, Gurpe, som avsagt sig, utsågs Charles Hansson, Poler. De två styrelsesuppleanterna omvaldes.
Äggföreningen beviljade styrelsen ansvarsfrihet och omvalde samtliga i tur avgående, i styrelsen Martin Wiman, Tings, Olga Ekman, Ekeskogs, Mauritz Björklund, Hvitfelder, Anton Isenberg, Tings, och Larsson, Gurpe, samt de två suppleanterna. Likaså omvaldes till revisorer Lennart Andersson, Kräklings, och Charles Hansson, Foler, samt suppleanterna för dessa.
Föreståndaren för äggcentralen hr John W. Bergström höll efter sammanträdets slut föredrag om ägghandelns ordnande.Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76