19370216 - Dödsfall.

Dödsfall.

Målarmästaren Johannes Fridolf Boobergh, Stockholm, har avlidit.
B. var född 1875 på Gotland och lärde målaryrket först i Visby, sedan i Stockholm. 1912 blev han egen mästare. Han Börjes närmast av maka och barn.
— Hamnfogden i Göteborg, sjökapten Albert Nicklas Sandström, har på söndagen avlidit därstädes. Han var född 1876 i Visby och gick som 14-åring till sjöss. Efter att i flera år ha färdats med segelfartyg avlade han styrmansexamen 1896 och tre år senare sjökaptensexamen. Härefter fick han anställning i Gotlandsbolagets tjänst, där han endast stannade en kortare tid, för att sedermera övergå till bolaget Svitjod. Här tjänstgjorde han på ångarna Munin, Agne och Valand, på den senare även som befälhavare. 1908 lämnade han sin anställning i bolaget och antogs i juli samma år som hamnfogde i Göteborg, vilken befattning han innehade ännu vid sin död. Den bortgångne sörjas närmast av maka och barn.
— Efter någon månads sjukdom avled härstädes i går fru Cecilia Svensson, född Jönsson, och maka till
kamrer Olander Svensson vid Silikattegelfabriken. Dödsarsaken var lunginflammation. Den avlidna, som framför allt var en hemkvinna med sina intressen i familjens vård, öppnade på sin tid hotellrörelsen i Tingstäde, som hon en följd av år drev och skaffade ett gott renommé. Förutom av make Börjes den bortgångna närmast av en son, löjtnanten i I. 18:s reserv, vice
brandchefen i Härnösand, Bengt Mörking, sonhustru samt syster.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38