19370216 - Stenkyrka jordbrukskasta

Stenkyrka jordbrukskasta

höll i går ordinarie stämma i folkskolan under ordförandeskap av hr Carl Carlsson, Stenstil i Stenkyrka.
Till ledamöter av styrelsen för 2 år omvaldes hrr Carl Carlsson och Per Svensson, Sorby, med hr Johan Kastlund, Ungesmitts, som suppleant. Till revisor valdes hr O. A. Wahlström, Grausne, supplerad av hr Emil Larsson, Garde. Att såsom ombud för ortskassan närvara vid centralkassans sammanträden utsågs hr Gustaf Olofsson, Lauhage.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38