19370219 - I har fört föreningsregister

I har fört föreningsregister

hava nedannaninda dagar innevarande år intagits följande anmälningar, nämligen:

den 25 januari:
i styrelsen för Hablingbo mejeriförening utan personlig ansvarighet har i stället för Henrik Booberg invalts hemmansägaren Lars Nicklas Josef Smittarberg, Hallvards i Hablingbo, varjämte som suppleant i stället för Nils Ragnar Leonard Carlsson utsetts hemmansägaren Jakob Emil Seth Rangstedt, Sigleifs i Silte. Firman tecknas av Karl Jakob Gotthard Snöbohm och Karl Adolf Viktor Florström var för sig,

den 29 januari:
den 14 januari 1937 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens Lokalförening i Södra Väte med begränsad personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Södra Väte, utgöres av Karl Josef Niklas Olofsson och Jonas Samuel Björkqvist, båda i Magnuse, samt Olof Hjalmar Hederstedt i Mölner, med Arvid Josef Emanuel Söderström i Hasa-le och Gustav Evald Kristoffer Nyström i Mölner, alla i Väte socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Karl Josef Niklas Olofsson och Jonas Samuel Björkqvist var för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom skriftligt meddelande. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning,
samma dag:
den 4 september 1933 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens lokalförening i Gothem med begränsad perooulkg ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska Lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Gothem, utgöres av Karl Vilhelm Sigurd Eriksson i Fjärdinge, Olof Petter Edvin Pettersson i Hintzer och Adolf Johansson i Busarve, med Karl Johan Mattias Silvin i Kyrkebinge och Niklas Oskar Fredriksson i Busarve, alla i Gothems socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Karl Vilhelm Sigurd Eriksson och Olof Petter Edvin Pettersson vår för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma. minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkomenande tidning,

den 2 februari:
den 15 november 1936 antogos stadgar för Föreningen Havdhems Folkets-Hus utan personlig ansvarighet, som har till ändamål att genom förhyrande av lokal samt köp eller byggande av hus mot betalning tillhandahålla Havdhems arbetare och närstående organisationer lämpliga lokaler. Styrelsen, som har sitt säte i Havdhem, utgöres av Alex Jakob Emanuel Östergren, Gustav Henning Hall, Karl Oskar Johansson, Erik Nilsson, Nils Verner Romin, Edvin Karl Theodor Kalströrn och Gottfrid Laurentius Klas Larsson, alla i Havdhem, med August Herman Nicklas Larsson, Arnold Viktor Emanuel Bodin, Urbarn Elieser Johannes Löwenborg och John Gunnar Fredrik Romin, alla i Havdhem, såsom suppleanter. Firman tecknas av Alex Jakob Emanuel Östergren och Karl Oskar Johansson i förening. Räkenskaperna avslutas den 31 december varje år. Kallelse till sammanträde tillkännagives senast 8 dagar före dess hållande genom anslag å föreningens anslagstavla och genom kungörelse i minst en av platsens tidningar. övriga meddelanden kungöres genom anslag å anslagstavlan,

den 3 februari:
å sammanträden den 26 april och den 3 november 1936 har beslutats ändring av 10 4 av de för Gotlands konsumtionsförening u. p. a. gällande stadgar,
samma dag:
å sammanträden den 30 december 1935 och den 26 juni 1936 antogos ändrade stadgar för Lärbro Mejeriförening utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att driva mejerirörelse i Lärbro socken samt att av föreningsmedlemmar och andra uppköpa mjölk och försälja mejeriprodukter samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna sker av styrelsen genom anslag i mejeriet. Kallelse till föreningsstämma skall ske minst 8 dagar före stämmans hållande. Styrelsen, som har sitt säte i Lärbro, utgöres av Karl Johan Konrad Bergbohm, Sigfride i Rute, Nils Roland Andersson i Takstens, Adolf Percy Falk, Kännungs i Hellvi, Karl Johan Sigurd Hallgren, Pavalds i Lärbro, och John Martin Viktor Nilsson, Norrbys i Lärbro, med Olof Oskar Theodor östman, Glästäde i Lärbro, och Karl Nicklas Svante Almqvist, Lilla Vägome i Lärbro, såsom suppleanter. Firman tecknas av Nils Roland Andersson ensam.
Visby i landskansliet den 11 februari 1937.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41