19370224 - Kyrkoherdevalet i Kräklingbo överklagat.

Kyrkoherdevalet i Kräklingbo överklagat.
Brister vid valförrättningen påtalas.

Nämdeman Oskar Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo, har hos domkapitlet anfört besvär över frågodags- och valförrättningarna för återbesättande av kyrkoherdetjänsten i Kräklingbo pastorat.
Klaganden anför bl. a., att vid frågodagsförrättningen den 24 jan. inför valförrättaren, kyrkoherde C. J. Björkander, förekom justering av vallängden med ledning av don kommunala röstlängden. I den kommunala röstlängden för Kräklingbo är emellertid ej på något sått antecknat, att den någon gång varit föremål för justering, men överföring till prästlängden företogs dock utan anmärkning av valförrättaren. Ur den kommunala röstlängden för Ala infördes i vallängden de personer, som senast året förut uppnått 23 år, mön anmärktes ej, att de äro röstberättigade endast för det fall, att röstlängden justerats efter utgången av det löpande kalenderåret. Samma var förhållandet beträffande Anga.
I lagen om tillsättande av prästerliga tjänster föreskrivas, att den tid på dagen valet skall äga rum bestämmes av valförrättaren efter kyrkorådets hörande. Valförrättaren talade om ärendet vid ett samkväm i Kräklingbo prästgård andra provdagen den 17 jan. med Kräklingbo kyrkoråd, men någon bestämd uppfattning av tiden fick ej kyrkorådet, varför dess medlemmar ej heller kunnat lämna svar på förfrågningar från allmänheten därom. Något protokoll i ärendet finnes ej.
Vid valet upptogos röstsedlarna ur valurnan av valförrättaren, upplästes och lades tillsammans på ett ställe. Någon särskild sammanräkning av valsedlarna var för sig förekom ej samt ej heller någon kontrollering emellan valsedlar och i röstlängden antecknade röstande. I Kräklingbo kyrka, där valet förrättades, företogs ej efter valet den försegling, som föreskriven i lagen om prästval, utan valsedlarna nedlades blandade i lösa kuvert.
Mod anledning av det ovan anförda hemställer klaganden, att domkapitlet måtte undanröja såväl frågodagsförrättningen som valet samt utlysa nytt val.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1937
N:r 45