19371209 - Rättegångssaker. utmätningsaffär.

Rättegångssaker.

En krånglig utmätningsaffär inför J. O.
Hos J. O. påkallar Wilhelm Masreliez i Fårösund ingripande med anledning av, att han anser sig ha blivit orättvist behandlad dels av landsfiskalen i Danderyds distrikt H. Liljenborg och dels a länsstyrelsen i Stockholms län i samban med en utmätningsaffär.
Masreliez bodde för några år sedan e Nora trädgårdsstad, där han av marmorläggaren H. Johansson förhyrde del lokaler. På grund av, att vissa av Johansson utlovade lednings- och sanitära arbeten ej färdigställts, vägrade Masreliez erlägga hyra. En dag beredde sig Johansson med falska nycklar tillträde till lokalerna, spärrade tillträdet till desamma samt skrämde genom våld och hot Masreliez biträde från fastigheten. Därefter reste Johansson bort från den låsta fastigheten. Den 13 oktober i år begärde Johansson hos länsstyrelsen, att Masreliez måtte vräkas från de förhyrda lokalerna, och före förklaringstidens utgång resolverade länsstyrelsen om kostnadsersättningar och avhysning. Land fiskal Liljenborg verkställde utmätnin samt försålde all Masreliez tillhör egendom på exekutiv auktion. Dessförinnan beredde han sig tillträde till låsta skrivbordslådor, där han tog hand om bl. a. en del personliga handlingar.
Beträffande en likaledes i skrivbordet liggande revolver lät Liljenborg genom , landsfiskalen i Slite anordna polisförhör med Masreliez på grund av förmoda underlåten vapendeklaration. Vid ett företett äktenskapsförord fäste Liljeni borg intet avseende. Masreliez förklararl att både han och hans hustru hela tiden varit övertygade om, att intet av det befintliga bohaget kunde utmätas. Johansson har f. ö. aldrig uppsagt hyreskontraktet. Efter framställning från Masreliez har landsfiskal Liljenborg nu återställt en del av det omhändertagna, dock, icke en del enskild korrespondens och andra viktiga handlingar m. m.
Masreliez säger sig bli särdeles tacksam, om J. O. kunde åstadkomma rättvisa i denna invecklade affär. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286