19371227 - Landsbygden. FOLLINGBO.

Landsbygden.

FOLLINGBO, 27 dec.
1937 års ordinarie decemberstämmor höllos här annandag jul. Stämmorna voro rätt så välbesökta och val och ärenden som förelågo behandlades helt i enighetens och samförståelsens tecken.
Vid kyrkostämman företogs först val av suppleant i skolrådet för 1938-39 och därtill utsågs hr Joh:s Dahlström, Klinte. Att revidera de under kyrkostämman hörande räkenskaperna valdes hrr Sigfr. Cronholm, Klinte, och Eric Hagvall, Kallings, med Reinh. Nyström, Gerte, och Carl Widén, Prästgården, som ersättare. Beträffande tiden för nästk. års ord. stämmors hållande beslöts att de två första skall hållas på lördag samt den tredje på söndag. Kungörandet av stämmorna skall ske genom annonsering och anslag.
På kommunalstämman företogos följande val: I pensionsnämnden omvaldes för åren 1938-41 hrr Joh:s Dahlström, Klinte, och Axel Nyström, Kallings. För samma tid omvaldes till suppl. Karl Berg, Dede, och Hj. Hagvall, Kallings. I barnavårdsnämnden återvaldes för 1938-41 fru Helny Dahlström, Klinte, (ordf.), hr Axel Nyström, Kallings, (v. ordf.) samt folkskoll. E. Nilsson, och nyvaldes pastor B. Bergdahl. Som suppleanter omvaldes lärarinnan Nanna Ronqvist, hrr Hj. Hagvall och Olof Andersson samt fru Anna Collberg, nyvald. I arbetslöshetskommittån omvaldes för nästa år hrr Carl Widån, Prästgården, Alb. Nyberg, Svejde, Hj. Hagvall, Kallings, och Eric Widin, Björkebos. Som ordf. föreslogs Arv. Collberg, Nygårds, och till v. ordf. Joh:s Dahlström, Klinte. Till revisor av nämda kommittås räkenskaper utsågs hr Wikt. Framån, Hagvards, och som ersättare handl. O. Sandén.
Till ledamöter i skogsvårdskommittån för två år återvaldes hrr Arv. Collberg, Nygårds, och Reinh. Nyström, Gerte. Som brandstodsvärderingsmän under år 1938-40 utsågos hrr Hj. Hagvall, Kallings, och Alfr. Vesterberg, Klinte. I 1938 års inkomsttaxerinsnämnd valdes hrr Reinh. Nyström, Gerte, Alb. Nyberg, Svejde, och Eric Jacobsson, Sylfaste, och som suppl. Hj. Hagvall, Kallings, Joh:s Dahlström och Sigfr. Cronholm, Klinte. Att granska virkesdeklarationerna utsågs Reinh. Nyström med Alb. Nyberg som suppl. Som ledamöter i fastighetstaxeringen valdes Reinh. Nyström och Alb. Nyberg, suppl. Carl Widån och Sigfr. Cronholm.
Som revisorer av nästk. års räkenskaper utsågos hrr Sigfr. Cronholm och Eric Hagvall, samt till ersättare Reinh. Nyström och Carl Andersson, Dede. Till ombud vid kommande års barnmorskedistriktsstämmor utsågs hr Alb. Nyberg, suppl. Arv. Collberg.
Till ortsombud för kommunen vid sökande av statliga bosättningslån valdes kommunalämndens ordf. Joh:s Dahlström med Alb. Nyberg som suppl. Till fattigvårdsstyrelsens ordf. för uppläggandet av socialregister anslog stämman 50 kr., A. B. F:s och S. L. S. studiecirkels anhållan om ett bidrag av 20 kr. för deltagande i Gotl. folkbildningsförbunds studiekurs i Hamsa beviljades av stämman.
Angående tid och sätt för kommande års stämmors hållande fattades samma beslut som å kyrkostämman. Stämmans ordförande hr Arv. Collberg, förklarade därmed årets tredje ordinarie stämma avslutad, varvid han uttalade ett tack för visat samarbete under året samt tillönskade ett gott nytt år. Stämmodeltagarnas tack till ordföranden för det gångna årets stämmoförhandlingar frambars av landstingsman Alb. Nyberg.Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300