19381105 - Pensionsfråga.

Pensionsfråga.

A. K. föreslår hos regeringen, att schaktmästaren Oscar Andersson i Vändelsö, Österhaninge, skall tillerkännas pension av statsmedel med skäligt belopp på grund av sina anställningar vid kommissionens reservarbeten. Han har tidigare varit sergeant i Gotlands infanteriregementes reserv och landstormsadjutant i Hemse rullföringsområde. (P.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257
Lösnummerpris 10 öre