19381105 - Gotlands jordbruk.

Gotlands jordbruk.
Höstrapport till lantbrukssällskapet.

Från Gotland rapporteras till Sveriges allmänna lantbrukssällskaps organ, att frågan om betleveransernas början i hög grad fångat intresset under förra månaden. Till följd av vattenbrist kunde nämligen sockerfabriken i Roma ej sätta igång på utsatt tid utan först i slutet på månaden, och då med vatten endast för en kort tids behov. Både september och oktober ha varit ovanligt torra, men höstrusket skall väl någon gång börja, har man trott. Det regn som hittills kommit har räckt till att få sått och plöjt men på djupet är ännu kruttorrt. Betorna ha ej växt något vidare i torkan i höst, och den i somras så lovande skörden blir väl nu i stället åtskilligt under medelmåttan. De som komma upp i c:a 15 ton per tunnland låta mycket be, låtna. Leveransplan följes för för sta gången i år och intresset för hur detta skall utfalla är stort.
Höstsådden på Gotland blev åtskilligt försenad genom torkan, men nu är den avklarad och höstsäden har kommit bra igång tack vare det milda vädret. Än så länge får den anses lovande.
Höstbetorna voro mer än lovligt dåliga och litet varstans fick man sätta in i otid. Glädjande nog äro dock stråfoderförråden i år bättre än förra året. Mjölkavkastningen har sjunkit mycket, mer än den vanliga säsongmässiga sänkningen, som här ej är så accentuerad, då många ha korna ställda på sen vårkalvning. Trots den svåra fodervintern förra året och de dåliga höstbetena synes dock årets mjölkavkastning något överträffa fjolårets, åtminstone av köntrollföreningssiffrorna att döma. Särskilt synes fetthalten ha undergått stegring, och törhända komma de kontrollerade koma i år att överskrida 4-procent-strecket för första gången.
Efterfrågan på livkor är fortfarande god, och en hel del gå till Norrland, som ju är särskild lämpat som avsättningsort för gotlandsdjur. Priserna äro dock ej så höga. Försäljningen av avelsfår har varit större än på många år, beroende på ett till synes ökat intresse för den mindre arbetskrävande fårskötseln på fastlandet. Även här i länet ha dock flera nya besättningar uppstått.
Hästaffärerna ha varit mera tröga. De minskade skogsdrivningarna, oron ute i världen och på arbetsmarknaden ha gjort norrlänningarna mera betänksamma än vanligt, då det gäller hästköp. Ett par sändningar ha dock gått uppåt landet, såväl föl- som ung- och arbetshästar. Ännu är det dock tämligen gott om föl och unghästar till salu och i allmänhet begäras mycket måttliga priser. Den minskade efterfrågan tog sig också uttryck i resultatet av en här anordnad auktion på ardennerstoföl, på vilken endast 6 föl av 12 utbjudna funno köpare. (P.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257
Lösnummerpris 10 öre