19381105 - Skiljedomen i Wien

Skiljedomen i Wien
bevis på riktigheten av Ungerns politisk.

Tjeckoslovakiens nya gränser

Tjeckoslovakiens nya gränser.
Den feta linjen visar Tjeckoslovakiens nya gränser, medan den punkterade angiver landets forna gränser mot Tyskland, Ungern och Polen.

Budapest, 4 nov. (TT.) På ett möte med regeringspartiet har konseljpresident Imrédy uttalat sig om betydelsen av den i Wien fällda skiljedomen. Konseljpresidenten förklarade bl. a. att framgången bevisat att den väg regeringen slagit in på var den riktiga. I fortsättningen uttalade Imlidy sitt uppriktiga tack till Tyskland, Italien och Polen. Han tackade särskilt Hitler och Mussolini och meddelade att i närheten av Mussolinitorget i huvudstaden en öppen plats nu skall bära Hitlers namn.
Regeringen ämnar nästa vecka framlägga ett lagförslag i parlamentet, som ger regeringen bemyndigande att vidtaga alla de åtgärder som bli nödvändiga i och med det nya områdets införlivande med Ungern. De av ungrarna i Slovakien valda parlamentsmedlemmarna skola inbjudas att ta säte i det ungerska parlamentet.

Ungerska ockupationen börjar i morgon.
Budapest, 4 nov. (TT. fr. Havas.) De ungerska och tjeckoslovakiska militärexperterna fortsätta sina överläggningar i Bratislava. Man har beslutat, att de ungerska trupperna på lördagen skola bygga två broar, på vilka de kunna överskrida Donau norr om Magyarovar. Den 6 november börja de ungerska styrkorna ockupationen i hela Donausektorn.

Förberedelser för presidentval i Tjeckoslovakien.
Prag, 4 nov. (TT. fr. DNB.) Vid en gemensam konferens mellan koalitionspartiernas ordförande beslöts på fredagen att nationalförsamlingen skall Inkallas för att välja president efter den 10 november, vilken dag ockuperingen av de till Ungern avträdda områdena skall vara avslutad. På fredagseftermiddagen började överläggningar mellan koalitionspartiernas representanter och medlemmarna av den slovakiska regeringen angående kandidaterna till presidentposten och de närvarande omständigheterna vid valet. De slovakiska ministrarna anlände på förmiddagen till Prag för att deltaga i ett möte med hela tjeckoslovakiska regeringen, som började kl. 5.

Hakkorset i Slovakien.
Prag, 4 nov. (TT. fr. Reuter.) De slovakiska myndigheterna ha beslutat tillåta de lokala tyska organisatio. nerna i Slovakien att använda hak-korsemblemet som armbindel. Detta medgivande anses som ännu ett tecken på det ökade tyska inflytandet i den nya autonoma staten.

Prins Pauls Rumänienvisit.
Bukarest, 4 nov. (TT. fr. Havas.) Inga officiella uppgifter ha hittills lämnats om den jugoslaviska prinsregenten Pauls resa till Rumänien Prinsen, som väntas till Bukarest kl. 16 i dag, torde stanna två eller tre dagar i Rumänien. Han skall icke uppehålla sig i huvudstaden utan beger sig omedelbart i konung Carols sällskap till Aradområdet för att delta i en jakt. I samband härmed får den jugoslaviske prinsenregenten tillfälle att ingående behandla de politiska problemen med rumänske konungen, bl. a. det läge som skapats genom skiljedomen i Wien, den ungerska politiken och Tysklands expansion mot sydöstra Europa.

Judeförföljelserna i Slovakien ha börjat.
Bratislava, 4 nov. (TT.) Den slovakiska regeringen har i dag vidtagit de första åtgärderna mot judarna. I Bratislava ha ett antal judar tagits i skyddshäkte. Vidare ha några tusen invandrade judar anhållits för att föras över den slovakiska gränsen till Ungern.
I Bratislava ser man i dag för första gången speciella anslag, som beteckna affärer såsom ariska. På initiativ av Hlinkagardct börjar en bojkottrörelse mot judarna göra sig gällande.

Propaganda för ett Storukraina.
Bukarest, 4 nov. (TT. fr. Havas.) De ukrainska nationalisterna ha i Bukovina, där en ukrainsk minoritet bor, utdelat flygblad, vari man propagerar för upprättandet av ett Storukraina, omfattande alla ukrainare i Rutenien, Polen, Sovjetunionen och Rumänien.

Amerikanska julgåvor till tjeckiska flyktingar.
Washington, 4 nov. (TT.) Amerikanska Röda Korset har sänt 5,000 "julpaket" till tjeckiska flyktingar från sudetmrådena, avsedda för deras barn och innehållande leksaker och godsaker, som inköpts för medel, influtna vid insamlingar i amerikanska skolor. Dessutom har man sänt 600 kg. torrmjölk och 15,000 burkar kondenserad grädde.Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1938
N:r 257
Lösnummerpris 10 öre