19381107 - Hemse

Skördeförsäljning
hade Hemse friförsamling i lördags kväll anordnat i missionskyrkan. Före den egentliga försäljningen hölls en kortare andaktsstund. Pastor Gunnar Alstig predikade samt hälsade den talrika och ungdomliga publiken välkommen. Den rymliga missionskyrkan var fylld nästan till sista plats.
Efter en stunds kafferast vidtog sedan försäljningen med kamrer Hugo Nilsson som van och skicklig utropare. Köplusten var god och en mängd olika skörde alster försåldes. Den av missionsintresse präglade stunden inbringade en summa av omkr. 600 kronor.

Minnet av Gustaf II Adolf
firades med en högtid i Folkhögskolans gymnastiksal i söndagskväll. Programmet upptog först några körsånger, vilka under 'folkskollärare W. Kuppers ledning utfördes på ett förtjänstfullt sätt. Unisont sjöngs sången "Du gamla du fria, du fjällhöga Nord". Folkhögskolans föreståndare fil. kand. Joh. Jeppsson höll därefter ett mycket intressant föredrag, vari han erinrade om Gustav II Adolfs stor, personlighet och betydelsefulla gärning.
Den trevliga minneshögtiden avslutades med att man unisont sjöng första versen av psalmen: "Vår Gud är oss en väldig borg". Publiken uppgick till omkr. 120 personer.Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258
Lösnummerpris 10 öre