19380405 - Landsbygden. Levide.

Landsbygden.

LEVIDE, 4 april.
Mejeristämma med delägarna i Levide mejeriaktiebolag hölls här i lördags å mejerikontoret under ordförandeskap av hemmansägare A. Lingström, Leves.
Styrelse- och revisionsberättelserna godkändes av stämman och ansvarsfrihet beviljades. De styrelseledamöter, som voro i tur att avgå, omvaldes, nämligen Albert Jakobsson, Smiss i Ge-rum, och A. Lingström, Leves i Levide. Som suppleant i styrelsen omvaldes Harald Jakobsson, Ejmunds, och även revisorerna, häradsdomare J. Wahlby, Pejnarve, och E. N. Lindgren, Likmunds i Gerum, omvaldes, supplerade av Knut Isenberg, Boxarve.
Enligt styrelseberättelsen har under 1937 vid mejeriet invägts 1,357,313 oskummad mjölk, som betalats med 1kg64,441 kr., vari ingår såväl fodertillägg som efterbetalning. Smörprodukdonen omfattar 57,484 1/2 kg. och betingade ett försäljningspris av 146,205 kr. oche cettillverkningen har uppgått till 646 kg., vilket inbragte 977 kr. Av grädde har försålts 884 kg. till en summa av 1,485 kr., av oskummad mjölk 9,614 kg. för 1,562 kr., 84,090 kg. kärnmjölk ha sålts för 840 kr. samt 1,200,727 kg. skummjölk för 12,673 kr. Under året har mejeriet från Sv. mejeriernas riksförening erhållit 15,129 kr. i prisutjämningsbidrag. Den totala omsättningen för 1937 slutar på 179,977 kr.
Vidare diskuterades vid stämman frågan om mejeriets tillbyggande, men man beslöt att uppskjuta frågan i väntan på inspektörens yttrande.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78
Lösnummerpris 10 öre