19380405 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Södra häradsrätten.

Vårtingets 4:de sammanträde. Rättens
ordf. assessor Henning Nilsson.

Pasteuriseringslagen.
En mejerist dömdes nu för tredje gången för brott mot nämnda lag till 15 kr:s böter.

Obetald radiolicens
kostade 1 person 10 dagsböter å 1: 50.

Olaga skogsavverkning.
En lantbrukare från Hamra är åtalad för olaga avverkning och försäljning av 116 kbf. rundtimmer och 26 kbm. annan skog. Svar erkände riktigheten härav. På rättens fråga vad svar. fått för partiet, kunde han inte svara annat än, "de brukar vilja köpa billigt". Åkl. medgav att svar. var god och antagligen lockats av köparen och troligen icke handlat i ond avsikt. Det blev 20 dagsböter å 3 kr. varjämte virket förklarades förbrutet.

För dödskörningen i Alva,
då kakelugnsmakaren Hultström påkördes och skadades till döds dömdes vägmästaren R. Segergren till 40 dagsböter å 4 kr. Då Hultström ansågs medvållande till olyckan nedsattes begärda skadestånd med kr. 670:99 till 2/3 av det begärda.

Kollisionen i Tofta
mellan tvänne bilister förevar nu ånyo till rättens behandling. 3 vittnen hördes, en passagerare i vardera bilen samt fjärdingsmannen i Klintehamn. Först hördes pasageraren i målsägarens bil. Denne hade kört med 40 km. hastighet. Svar. bil hade kommit mitt i vägen, och på 100 m. avstånd gjorde svar. en gir åt höger, och målsägaren bromsade då omedelbart upp samt försökte i sista stund kasta sin bil åt höger, men kollisionen var oundviklig. Vittnets uppfattning var att svar. glömde på vilken sida han skulle möta den andra bilen. Fjärdingsmannen meddelade en del iakttagelser vid olycksplatsen efter olyckan. Vittnet hade kört svar. bil ur diket, i vilket ena hjulet gått ned, och bilen lydde då styrningen så som vid tillfället behövdes, varför ett tidigare påstående att styrstången före kollisionen var brusten ej kan hålla streck. 3:dje vittnet vitsordade, att svar. före kollisionen sökt styra sin bil åt vänster, men bilen drog sig trots detta åt höger.
Svar. begärde förnyad uppskov för hörande av ytterligare ett vittne och för närmare uttalande om skadeståndsyrkandena. Målet förekommer åter den 2 maj.

Fylleri vid ratten.
En affärsman från västra Gotland är, som tidigare omnämnts, åtalad för fylleri vid ratten m. ni. Han hade bl. a. kört på en vägvisare i Klintehamn. Själv förnekar han fylleri under bilkörningen, men kollisionen med vägvisaren gjorde honom nervös så att han körde hem och tog sig ett lämpligt kvantum spirituosa, sedan han först ringt efter fjärdingsmannen, och när denne kom var svar. berusad.
Ej mindre än 7 vittnen voro inkallade, 5 av åkl. och 2 av svar. 1:sta vittnet hade haft besök av svar. på såväl måndagen den 7 febr., den dag det här gällde, som dagen innan. På söndagen var svar. berörd av sprit men på måndagen endast trött. Han hade då av vittnet blivit bjuden på 2 glas slånvin. 2:dra vittnet hade den 7 iakttagit svar. strax innan han körde på vägvisaren. Han verkade ostadig och "såg glad ut". Han körde dock utan anmärkning. 3:dje vittnet hade också tyckt att svar. verkade trött, och vid tillfället hade han blivit bjuden en kaffehalva. 4:de vittnet hade sett och träffat svar. vid dennes hemkomst, och han "hade aldrig förr sett svar. så full, ty han var verkligen 1 fyllan". Svar.-biträdet framhöll härvid, att svar. var förkyld, och det var yttringarna härav vittnet missförstått. 5:te vittnet, fjärdingmannen i Klintehamn, hade en timme efter olyckan kommit till svar. Olyckan hade han skyllt på "fel i styrinrättning och bromsen och onykterheten på spritförtäring efter hemkomsten. Vittnet hade dock icke funnit något fel på bilen. 6:te vittnet påstod, att att svar. ej alls var påverkad av sprit men däremot verkade sjuk, förkyld. Bilen var kärv i styrningen. 7:de vittnet hade sett svar. i affären, men ej märkt något anmärkningsvärt.
Åklagaren begärde förnyat uppskov, och målet förekommer åter den 2 maj.

"Ej nödig försiktighet"
vid möte med annat fordon har en bilförare gjort sig skyldig till. Svar. har bromsat upp bilen för kraftigt så att bilen ställde sig tvärs i vägen. Svar. erkände. Utslag nästa gång.

För vållande av sammanstötning
genom att ej giva tecken vid ändrad körriktning är en bilist åtalad. Han hade glömt körriktningsvisaren. Han erkände. För att meddela försäkringsbolaget uppsköts målet till nästa sammanträde.

För olaga linjetrafik
står en bilägare tilltalad. Det gäller kalktransporter mellan Buttle och Visby. Svar. bestred, att det rörde sig om bestämda turer. Tre vittnen, hördes och enligt deras utsago har kalkkörningen förekommit 2-3 dagar i veckan med flera resor varje dag men på oregelbundna tider. Målet överlämnades och utslag meddelas den 2 maj.

För misshandel av en yngling
stod en lantbrukare i Västerhejde åtalad. Såväl svar, som målsägaren inställde sig personligen och enligt den sistnämndes relation hade svar. med bil kört i fatt målsägaren, som flydde på cykel, ryckt honom av denna och tilldelat honom fyra slag i ansiktet. Målsägaren hade tagit tillflykten in över gärdena och svar. hade springande förföljt honom ett 100-tal meter. Svar. bestred misshandel, "men hade jag hunnit fatt honom hade han fått stryk.". Orsaken till förföljelsen var att målsägaren hade retat svar:s hundar. Svar. framhöll vidare att målsägaren var känd för att ställa till ofog och lämnade intyg på att han ibland roade sig med att slå ut fönsterrutor.
Åtalet ogillades av rätten.

Fylleri
kostade en arbetare från Linde 25 kras böter. Han var åtalad även för förargelse men frikändes från ansvar härför.

Införsel i lön.
En lantbrukare hade ålagts införsel i lön för tre arbetare men underlåtit detta. Han dömdes för varje fall till 10 dagsböter å 2 kr. samt att utbetala det krävda beloppet med kr. 49: 22.

En medhjälpare.
En trafikchaufför hade låtit en icke körkortsinnehavare hantera ratten. Det kostade 25 dagsböter å 2 kr. för vardera chauffören.

En lättviktsåkare
utan tänd lykta fick böta 15 kr.

Kollisionen mellan bil och säckbärare,
som har ägt rum i Burs, avdömdes sålunda att bilägaren fick betala 15 dagsböter å 1,50 kr. och säckbäraren 10 dagsböter å 2 kr. Då båda ansågos lika vållande till olyckan nedsattes de begärda skadeståndsanspråken från säckbärarens sida från 337:60 kr. till 83: 97 kr.

En fiskhandlare
stod åtalad för fylleri vid ratten, men frikändes nu av rätten.

Krocken vid Levide korsgata
fick i går sin slutbehandling vid rätten, varvid personbilens förare dömdes för ovarsamhet till 20 dagsböter å 1:50.

För misshandel
dömdes en Hejdebo till 10 dagsböter å 2 kr. samt att utbetala skadestånd med 30 kr.

Dikeskörning i Alva.
Sjuksystern i Hemse står som bekant tilltalad för sammankörning med en annan bil i Alva och dömdes nu för vårdslöshet vid omkörning till 15 dagsböter å 2 kr., att utge ett jämkat skadestånd på 319 kr. samt att betala målsägarens rättegångskostnader.

Ogillat rattfylleri.
En byggnadsarbetare stod tilltalad för att han framfört motorcykel i berusat tillstånd. Åtalet ogillades nu av rätten, men svar. fick i stället erlägga 25 dagsböter á 2 kr. för oförsiktighet.

Olaga jakt
vid Nygårds i Västerhejde hade som bekant föranlett ett åtal, men detta ogillades vid rättens sammanträde. Parterna skola själva stå för kostnaderna.

För hög last
kostade en bilägare 35 dagsböter å 2 kronor.

Den felvisande skylten.
En bilägare är åtalad för att han haft en felvisande skylt rörande maximilasten på sin bil. Svar. företedde nu bevis från bilbesiktningsman att siffrorna voro riktiga, varför åtalet ogillades.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78
Lösnummerpris 10 öre