19380408 - Skriftliga förseglade

Skriftliga förseglade
anbud

å reparationer av Viklau kyrkas torn jämte diverse målningsarbeten i sakristia infordras härmed till kyrkorådets ordförande adr. Sjonhem, Romakloster, före kl. 12 den 30 innevarande april.
Arbetsbeskrivning och ritningar finnas tillgängliga hos kyrkvärden Ad. Jakobsson, Sbearve, Viklau.
Arbetet bör vara slutfört för avsyning den 1 september detta år.
Kyrkorådet.Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81
Lösnummerpris 10 öre