19380411 - Landsbygden. Follingbo.

Landsbygden.

FOLLINGBO, 9 april.
Lokalavdelningen ev G. L. O. hade i torsdags eftermiddag sammantdide i skolan under ordförandeskap av lantbrukare Arvid Collberg, Nygårds.
Räkenskaper och berättelser föredrogos och ansvarsfrihet beviljades, styrelsen. Omsättningen för år 1937 uppgår till omkring 18,000 kr. och två nya medlemmar ha under året inträtt i föreningen. I styrelsen omvaldes avgående ledamoten Reinhold Nyström, Gerte, supplerad av Axel Nyström, Kalling& Som revisorer fungera Carl Widén, Prästgården, och Viktor Franzén, Hagvards.
Sammanträdet besöktes av centralföreningens direktör, G. Vannerberg, som höll ett anförande om centralföreningen och framhöll att den verkligen har en uppgift att fylla. Sedan föredragshållaren avtackats följde en stunds diskussion, i vilken betonades behovet av sammanhållning inom jordbrukarnav föreningar.
Medlemmarna i Rosendals — Snovalds dikningsföretag  hade vid samma tillfälle sitt årssammanträde, likaledes med hr Collberg som ordförande. Räkenskaperna för det gångna året godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Alla under företaget varande kanaler ha under året upprensats och buglrar ha borthuggits, allt dragande en kostnad av sammanlagt 6,000 kr. Arbetet har avsynats och godkänts av styrelsen.
Intressenterna i grustaget "Krämpeskogen hade även årsmöte i torsdags. Förhandlingarna leddes av hr Hj. Hagvall, Kallings, varvid protokoll från föregående möte och räkenskaperna för året upplästes och godkändes. Styrelsen fick i uppdrag att ombestyra ytterligare utdikning av grustaget. Under året har ett grustaget tillhörigt markområde försålds till vägstyrelsen för landsvägene rätande. Försäljningspriset uppgick till
800 kr.
Till ledamot i styrelsen efter framlidne Reinhold Olsson, Glammunds i Akebäck, valdes lantbrukare Erik Hellgren, Hägdarve i Akebäck.Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83
Lösnummerpris 10 öre