19380412 - Landsbygden. Stånga. 12 april.

Landsbygden.

STÅNGA, 12 april.
Stånga m. socknars erk. sjukkassa, som omfattar Burs, Lye och Stånga socknar, hade i lördags kväll sitt årsmöte i skolan under ordförandeskap av maskinist John Karlström. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Av berättelserna inhämtades bl. a., att medlemsantalet, som vid årets slut var 199 ökats med 52 personer. Utgifter och inkomster balanserade på kronor 2,218: 91, i fonder finnas kr. 1,450:91. Inkomsterna för centralkassan uppgingo till kr. 2,301: 38. De i tur avgående styrelseledamöterna återvaldes, nämligen hrr K. Karlsson, Gumbalde, Th. Lundgren, Bosarve, och Edm. Söderlund, Herrvide, med hrr S. Wigström, järnvägen, Edv. Linder, Herrvide, och Gunnar Jakobsson, Mannegårda i Lye, som suppleanter. Till revisorer omvaldes hrr A. Bergström, och Alb. Runan-der, Herrvide. Suppleanter för dem blevo hr K. Norrby, Gumbalde, och fru Hilda Svensson, Malmen, likaledes omvalda. Till ortsombud utsågs hr O. Petersohn, Gumbalde, med hr J. Karl, ström som suppleant. Kongressombud blev hr J. Karlström med hr O Petersohn som ersättare.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84
Lösnummerpris 10 öre