19380412 - Landsbygden. Follingbo.

Landsbygden.

FOLLINGBO, 11 april.
Follingbo—Akebäcks Röda korskrets hade i lördags kväll anordnat en trevlig och tilltalande festlighet i Follingbo skola, vilken nästan ej ,kunde räcka till för den rekordartade publiktillslutningen. När den akademiska kvarten eller rättare sagt halvtimmen] var gången hälsades de närvarande med en versifierad välkomsthälsning, utförd av en charmant "kuplettsångare". Sedan "Du gamla, du fria" unisont sjungits tillkännagav kretsens nyvalde ordf. landstingsman Alb. Nyberg, kvällens program samt syftemålet med festens hållande, han påpekade också det världsomfattande och behjärtansvärda arbete som röda korset bedriver. Det är, sade Icke bara i krigiska tider dess arbete kommer till utförande, dess sociala verksamhet bedrives lika mycket i fredliga tider bland sjuka och fattiga. Han vädjade därför till varje rättänkande medborgare att genom medlemskap stödja röda korset och dess arbete.
Ordet överlämnades därpå till pest. B. Bergdahl, vilken gav en intressant resumé över röda korsets verksamhet allt sedan dess uppkomst år 1864. Talaren påvisade bl, a. det Sv. röda korsets organisationsarbete under de senaste åren. Inom vårt land finnes för för närvarande 1,000 kretsar innefattande 23 distrikt och 3,000 utbildade röda korssystrar har därinom sin verksamhet. Här på Gotland äro nu 39 kretsar i arbete, vilket bevisar att det finnes intresse och förståelse för denna behjärtansvärda sak. Det väl framsagda föredraget avslöt tal. med att citera en Karlfeldts dikt "Röda korset". Nästa programpunkt överlämnades åt folk-iskoll. Jacobsson, Viklau, vilken på känt och träffande sätt utförde ett flertal lutsånger. Därefter underhöll folkskull. Nilsson publiken med en lättare och på humor kryddad "historielektion", vilken liksom de övriga programnumren mottogos med applåder.
Efter ytterligare några sånger kommit till utförande av hr Jacobsson, blev det en stunds kaffepaus, och att ingen åsidosatte detta tillfälle det märkte nog de som skötte serveringen. Härefter blev det en tablå, vilken innefattas Y tio olika omväxlande och skämtsamma punkter under rubriken "En levande charad". För den väl inarbetade framställningen kan, såväl lärarepersonalen som skolbarnen tilldelas ett varmt erkännande.
Det egentliga programmet var därmed avslutat och ordf. hr Nyberg frambar It kretsens vägnar ett tack till alla, som medverkat och infunnit sig till festen, vars medel i första hand kommer skoltandvården och bastufrågan till del. På past. Bergdahls förslag utbringades ett trefaldikt leve för röda korsets världsomfattande arbete och till sist sjöngs så "Gotland, fosterö i Norden". Ett antal nya medlemmar ingingo i kretsen vid festens slut.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84
Lösnummerpris 10 öre