19380416 - Mera gotländsk idrott i folkskolorna!

Mera gotländsk idrott i folkskolorna!
Folkskollärareförbundet väljer kretsledare för hela ön.

Föreningen Gotländsk Idrott har sedan många år utfört ett målmedvetet arbete för att bland barnen i de gotländska skolorna bevara och återuppliva de gamla gotländska idrotterna. Föreningen har sålunda år efter år utdelat pärkbollar i skolorna, den har vädjat till lärarne att på allt sätt gynna dessa idrotters övande, och lag av unga pärkspelare ha också samlats till tävlingar såväl i Gumbaldeäng i Stånga som på andra håll. Men mera behöver göras för att kunna på en bredare front popularisera denna gamla gotländska idrott redan bland skolungdomen.
Vid Folkskollärareförbundets möte härstädes på torsdagen riktade folkskollärare R. Dahlgren i Stånga, som bekant ordförande i Föreningen Gotländsk Idrott, ånyo en vädjan till sina kolleger bland de gotländska lärarne att ännu mera allmänt taga sig an denna sak. Han kunde därvid meddela att från enskilt håll ställts i utsikt, att ett belopp av c:a 600 kr. skulle kunna få disponeras för främjande av den gotländska idrotten i länets folkskolor. Lärarne skulle då närmast ha hand om saken, medan föreningen Gotländsk idrott skulle stå bakom och stödja densamma.
I anslutning därtill lämnade sekreteraren i Föreningen Gotländsk Idrott, hr Rud. Carlson i Gothem, en redogörelse för en kretsindelning, som man tänkt sig skulle införas. Kretsarna skulle omfatta 4, 5 eller 6 socknar, och varje krets skulle stå under ledning av en folkskollärare. Skolorna inom kretsarna skulle först tävla, därefter skulle kretsarna möta varandra o. s. v. Hr Carlson framlade även ett utarbetat förslag till kretsindelning samt förslag till ledare för kretsarna.
Mötet beslöt för sin del att understryka denna vädjan till lärarne, att dessa var och en i sin stad främja förverkligandet av de framställda önskemålen, samt beslöt att godkänna det av hr Carlson framlagda förslaget till kretsindelning och kretsledare.
Följande tjugo lärare valdes till kretsledare: Birger Larsson, Fårö, H. Dahlqvist, Kappelshamn, P. Björk, Othem, V. Lövgren, Vallstena, E. Österman, Lummelunda, Gust. Gullin, Endre, Sam. Tingström, Visby, Evert Nilsson, Follingbo, S. Jacobsson, Viklau, I. Stenkvist, Dalhem, Birger Stenkvist, Anga, G. Riggert, Vall, K. G. Karlsson, Sanda, Thure Holma, Silte, I. Larsson, Levide, K. Lindström, Etelhem, Erik Cederlund, När, W. Kupper, Hemse, V. Karlsson, Havdhem, och E. Eskelund, Vamlingbo.
De utsedda kretsledarna komma senare troligen i samband med Föreningen Gotländsk idrotts möte den 8 maj, att sammanträda för att dryfta de närmare riktlinjerna för arbetet.
samband därmed torde vi få till fälle att återkomma med en redogörelse för de olika kretsarnas sammansättning.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87
Lösnummerpris 10 öre