19380421 - En 75-åring.

En 75-åring.

Kyrkoherde K. P. A. Österberg

Kyrkoherde K. P. A. Österberg.

På söndag fyller före kyrkoherden i Öja och Hamra församlingars pastorat K. P. A. Österberg 75 år. Han är numera bosatt i Visby.
Född vid Hejdeby i Kräklingbo som son till fanjunkaren och hemmansägaren J. P. Österberg genomgick han läroverket i Visby, avlade mogenhetsexamen 1884 samt studerade därefter i Uppsala, där han avlade teol.-fil. kand–examen 1886 och teoretisk teologisk examen 1896. Påföljande år prästvigdes han för tjänstgöring inom Visby stift. Efter att ha tjänstgjort i olika förordnanden bl. a. som domkyrkoadjunkt i Visby utnämndes han 1906 till kyrkoherde i Öja pastorat.
I ett trettiotal år verkade så kyrkoherde Österberg som präst och själasörjare i Öja och Hamra. God talare och predikant som han var, präglades hans prästerliga gärning av djupt religiöst allvar och livligt intresse för kallet, men vid sidan om sin tjänst deltog han verksamt i de ideella strävandena. Under sin Vis bytid var han stiftare av Gotlands ungdomsförbund (G. U. F), i vilket han ville samla ungdomen till ideelt och kulturellt arbete på kristlig grundval. Han stod också som dess ordförande i något tiotal år. I Hoburgs hembygdsförening var han ordförande ??? ???? bildande år 1918 och ett tiotal år framåt. Hembygdsföreningens uppkomst, uppgifter och verksamhetsområde har han skildrat i arbetet "Från Gutabygd". Gotlands Allehanda har också under årens lopp haft förmånen att av hans hand kunna publicera en lång rad artiklar i olika ämnen, bl. a. speglande 75-åringens intresse för kulturhistoriska forskningar.
Ett synnerligen gott förhållande rådde alltid mellan kyrkoherden och hans församlingsbor, och när han nu passerar trekvartssekelstolpen kommer han helt visst att få erfara, att han ännu har många minnesgoda vänner på Sudret. Gotlands Allehanda ber att få instämma i hyllningarna för dess mångårige vän och medarbetare.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90
Lösnummerpris 10 öre