19381108 - Statsrådsbesök idag.

Statsrådsbesök idag.
Försvarsministern besöker Fårösund.

Med dagens postbåt hit anlände chefen för försvarsdepartementet statsrådet Janne Nilsson för att i Fårösund konferera med Bunge kommuns delegerade angående tjänstebostadsfrågan. Statsrådet åtföljdes från Stockholm av expeditionschefen i försvarsdepartementet E. V. Sverne, chefen för Gotlands kustartilleriförsvar överstelöjtnant S. G. Möller, chefen för befästningsbyrån i fortifikationsstyrelsen överstelöjtnant P. H. Enger, adjutanten hos chefen för försvarsdepartementet kapten L. E. W. Lundquist och kaptenen i marinförvaltningen E. D. Hedrén.
Från gotländskt håll deltaga i Fårösundsbesöket idag landshövding Jeppsson, militärbefälhavaren general Törngren med stabschefen major Möller, landssekreterare Löf samt fortifikationsafficeren vid militärbefälet kapten Bjeren.
Under besöket i Fårösund intogs lunch på flygets mäss och efter återkomsten till staden i eftermiddag äro samtliga inbjudna till middag å I 18:s officersmäss, i vilken middag även deltaga länets riksdagsmän m. fl. inalles ett femtiotal personer. Gästerna från fastlandet avresa i kväll med ordinarie båten till Stockholm — båten går i afton först kl. 22.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259