19381109 - Tjänstebostadsfrågan i Fårösund.

Tjänstebostadsfrågan i Fårösund.
Statsrådsbesöket igår.

Försvarsministern statsrådet Janne Nilsson besökte som förut nämnts igår Fårösund i sällskap med bl. a. landshövding Jeppsson och general Törngren, överstelöjtnanterna Enger och Möller, landssekrterare Löf, riksdagsmännen Bodin och Gardell, major Möller, kaptenerna Lundquist, Hedrén och Bjerén m. fl. i och för konferenser med Bunge kommuns utsedda kommitterade rörande de blivande tjänstebostädernas förläggning och därmed sammanhängande förhållanden.
Sammanträdet hölls i sparbankens lokal. Som bekant föreligga två alternativ, enligt det ena skulle tjänstebostäderna förläggas till själva samhället, enligt det andra till området intill kasernerna. Såsom redan tidigare vid flera tillfällen refererats äro åsikterna om de olika alternativen för och emot, men i Fårösund önskar man givetvis att bostäderna förläggas till själva samhället, något som också tyckes vara personalens synpunkt. Från kronans sida har emellertid uppsatts vissa önskemål, för ett utförande av det sistnämnda alternativet, såsom rörande vatten- och avloppsledningar etc.
Vid sammanträdet kom man icke till något slutgiltigt resultat utan ventilerade blott frågan ur olika synpunkter och gjorde en del uttalanden. Förhandlingarna komma sedermera att fortsättas. I en paus under förhandlingarna intogs lunch på flygets mäss. Sedan överläggningarna avslutades besöktes befästningarna vid södra gattet varefter hemfärden till Visby företogs över Slite. Vid 5-tiden var man åter i staden.
I middagen på officersmässen på Visborgs slätt deltogo utom statsrådet, landshövdingen och militärbefälhavaren samt de övriga i Fårösundsförhandlingarna deltagande herrarna en hel del av Gotlands truppers officerare, inalles ett femtiotal personer. Statsrådet Nilsson och övriga fastlänningar samt landshövding Jeppsson avreste kl. 10 med postbåten, till fastlandet.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 November 1938
N:r 260