19381111 - I här fört handelsregister

I här fört handelsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
Karl Fredrik Hugo Johansson och Lars Gustaf Sigvard Johansson ämna i Lokrume socken, postadress Visby, i bolag. idka handelsrörelse under firma Hugo. Johansson & Son. Firman tecknas av bolagsmännen var för sig;
Eddy Ellen Oskaria Nilsson ämnar i Roma socken, postadress Roma kloster, idka handelsrörelse under firma Ellen Nilsson;
Olof Fredrik Walther Wetterström ämnar inom Ljugarns samhälle i Ardre socken, postadress Ljugarn, idka handelsrörelse under firma Walther Wetterström:
den av Anna Stengård i Follingbo socken under firma Martin Stengård idkade handelsrörelsen har upphört;
Karl Rickner och Sigurd Hesselsten, båda i Visby, ämna i Hemse municipalsamhälle, postadress Hemse, i bolag idka handelsrörelse under firma Hemse Oljeimport, Rickner & C:o. Firman tecknas av Rickner ensam.
Visby i landskansliet den 8 november 1938.
LÄNSSTYRELSEN.Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262