19381114 - Landsbygden. När.

Landsbygden.

NÄR.
Enighets höstmöte hölls här i söndags i kapellet vid Maldes. Mötet öppnades på förmiddagen av förbundets ordf., lantbr. Ivar Pettersson, som hälsade deltagarna välkomna, och med ledning. av några verser i Kol. 3 kap. erinrade om dagens ämnen "gemenskapen — full förlåtelse" och framhöll förlåtelsen såsom grunden för gemenskapens pelare. Pastor E. Brånäs predikade därefter över dagens text i Matt. 18: 15-22 om förlåtelsens förpliktelser samt dess välsignelser och löften. Tal. framhöll särskilt nödvändigheten av att förlåta andra samt att ta första steget på förlåtelsens väg. Sist talade pastor Helmin om hur det gäller för Guds folk att "tränga, ja tränga sig fram".
Under middagsrasten bjöd När ungdomsförening deltagarna på kaffe. Eftermiddagens möte började med några inledningsord av Herman Larsson, och därefter inleddes dagens diskussionsspörsmål "Gemenskap" av Karl Jacobsson, När. Inledaren framhöll, hurusom motsatsen till gemenskap är isolering —ensamhet, och hurusom "jaget" så ofta är ett irritationsmoment. Den fortsatta diskussionen blev ganska livlig och i densamma deltogo utom inledaren, ordf., pastorerna Helmin och Brånäs, H. Larsson, R. Lagergren och Linda Johansson, Garda, samt Hildur Johansson, Alskog. Av de synpunkter som framkommo kan följande anföras: "Jaget" bör inte utplånas, ty det blir att utplåna sig själv, men det bör inte skrivas med stort "J". Livet skall vara det centrala, men personligheten bör finnas kvar. Sanningsenlighet och ärlighet äro villkor för god gemenskap, och intresset för att samlas med Guds folk visar gemenskapslängtans förefintlighet. Det framhölls också att känslan av gemenskap bör sträcka sig över samfundsgränserna, allt Guds folk böra känna det inbördes. Under mötet höjdes flera röster för en de kristna ungdomsorganisationernas på Gotland gemensamma konferens. Diskussionen präglades av värme och innerlighet. Till sist riktade pastor Brånäs några avslutningsord till de församlade, varpå följde bönemöte. Under mötets gång förekom även solo- och duettsång.Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264