19381118 - Norra häradsrätten.

Norra häradsrätten.

Hösttingets fjärde allmänna samman,- träde. Rättens ordförande häradshövding K.-F. Pfeiffer, hovrättsassessor Henning Nilsson och förste notarien Bo Lagergren.
På uppropslistan stodo 74 mål, därav 46 åklagaremål.

Försändelse försågs med stämplat frimärke. Använder man stämplade frimärken som porto på brev eller eljest på vilka postförsändelser som helst hemfaller man under de lagparagrafer som handla om förfalskning. En person var åtalad just därför, och hade igår att stånda till svars för dylik förseelse.
Svar erkände förseelsen, vilken rättegångsbiträdet ansåg ha tillkommit av ren tanklöshet. Synnerligen förmildrande omständigheter förelågo, varför hemställdes om villkorlig dom.
För förundersökning uppsköts målet till nästa ting.

Fylleri, förargelse, motstånd. För att vid en basar i Lärbro den 3 sept. ha uppträtt "på kulan", för förargelseväckande beteende och våldsamt motstånd mot ordningsvakten stod en styrman tilltalad. Enligt stämningen hade han på grund av sitt mindre salongsmässiga uppförande i tvenne repriser måst avföras från basarfröjden. Bl. a. hade han varit invecklad i något krakel med en chaufför.
Som svar. hade laga förhinder att själv infinna sig uppträdde han genom ombud, vilket uppgav att styrmannen inte hade något som helst minne av vad som sig på basaren tilldragit hade. Emellertid hade svar. för säkerhets skull erkänt vad som honom förevitats. Han hade fått sig så pass mycket destilerad livsglädje till bästa att han inte varit sin egen herre. Ombudet hemställde om så milt straff som möjligt.
För fylleriet dömdes svar. till 20 kr:s böter och för förargelseväckande beteende 20 kr. samt för motståndet 25 dagsböter á 3 kr.

Fylla och djurplågeri. Ett par kusiner voro instämda för fylleri och misshandel av en häst. De hade i ett ärende den 12 aug. besökt Slite och därvid även avlagt visit på hotellet. Vidare hade de kört fram och tillbaka på vägen med hästekipaget, den ene hade fått en smocka av några förhoppningsfulla ynglingar från köpingen, vilka avhånat förekomsten av ett så pass omodernt ekipage som ett hästanspänt sådant i en så fin metropol som Slite o. s. v. Vid målets handläggning framgick det att den ene kusinen varit berusad, men att den andre varit nykter. Det hade varit den nyktre som kört. Den senares fader hade varit med. Hästen hade tagit i sken varvid fadern ramlat ned mellan skaklarna. Tack vare den nyktre kusinens ingripande hade saken emellertid klarats upp. Någon misshandel av hästen förnekades. men vittnen hade tidigare uppgivit, att man slagit djuret över mulen med knuten hand och sedan randat det med piskan. Allt detta bestreds som sagt. Djuret hade emellertid varit en smula upprört och man hade varit tvungen att tygla detsamma. Anledningen till fram- och tillbakakörandet som ägt rum mellan mejeriet och hotellet hade varit de ovannämnda ynglingarna, vilkas smädliga yttrande förargat de åkande herrarna. Då meningarna ifråga om hästmisshandeln m. m. voro delade, uppsköts målet för vidare utredning till den 12 januari.

Gräl och misshandel. En herre hade på grund av sitt något irriterande uppträdande nekats tillträde till ett sammanträde på Fårö den 3 sept. Den utestängde hade emellertid gott tålamod, väntade ut den som mött honom i grind samt tilldelat denne åtminstone ett slag så att en tand brustit av. Svar. bestred åtalet under förmenande av att det var den andre som börjat. Åkt uppgav att svar. var känd för sitt mindre balanserade uppträdande samt att åtminstone tre slag levererats innan den angripne börjat försvara sig.
Det blev 30 dagsböter á 2 kr.

För misshandel av en person voro tre bröder tilltalade. De skulle på kvällen den 6 nov. i fruktbärande samverkan ha tilldelat kär. åtskilliga smockor med anledning av att den senare skulle om den spritt vissa rykten. Vid målets handläggning igår förekommo åtskilliga meningsskiljaktigheter mellan parterna. Av den morska brödratrion medgav endast en — den yngste — att han givit kär. ett slag medan de två andra endast medgåvo att de ruskat vederbörande en smula. Kär. påstod sig däremot hade fått slag både fram- och bakifrån så att han sett "både solar och stjärnor". F. ö. fanns det vittnen på att även de andra bröderna deltagit i misshandeln. Den misshandlade hade fått så pass på pälsen att han varit arbetsoförmögen en hel vecka. Bl. a. hade han fått ett sår över ena örat varjämte ena tummen stukats. För förlorad arbetsförtjänst yrkade han ersättning med kr. 45: 60, för erlagt läkarearvode 5 kr., för trasade och nedfläckade kläder 15 kr. samt för sveda och värk en femtiolapp.
Bröderna bötade vardera 10 dagsböter á resp. 1:25, 1:50 och 2 kr. och skola solidariskt ersätta målsägaren med 15 kr. för dennes inställelse. En av bröderna ådömdes därjämte utge skadestånd med 86 kr.

Olovlig befattning med spritdrycker. Härför var som bekant en från Norrland inflyttad person tilltalad. Förseelsen skulle ha ägt rum i december i fjol. Svar. hade tidigare uppgivit att han icke vetat om att det var smuggelsprit det rörde sig om. Han hade på ett kaféi Slite blivit erbjuden att få låna lite. julsprit och i god tro tagit emot en vanlig literbutelj innehållande en tredjedels liter brännvin. D. v. s. han trodde att det var vanligt "bolagsbrännvin" men senare kommit underfund med att det var exportsprit. Vid förra rättegångstillfället påstod åkl. att detta svar:s påstående var rena fantasier samt antydde att den åtalade troligen erhållit spriten från något fartyg i hamnen. Vilket svar. enständigt förnekade.
Vid målets behandling igår hördes ett vittne. Vederbörande hade blivit bjuden av spriten, som "så när tagit andan av honom". Vittnet hade frågat var svar. få tt drycken och svaret bivit att den var inköpt på en båt i Slite. Fluidet hade förvarats i en pilsnerbutelj.
Ett svarandevittne uppgav bl. a. att han med säkerhet visste att spriten inte var inköpt på någon båt. Han hade varit med på kaféet strax före förra julen. Julspriten hade varit den brännande punkten i diskussionen i ett intillsittande gäng och svar. hade därvid sagt att om han hade haft sin motbok med sig från Norrland skulle han också ha kunnat ha en skvätt till jul. En av "grabbarna i gänget" hade då svarat att det nog kunde gå för sig att få låna en tår. Vem den ädle utlånaren var visste dock vittnet inte. Det kunde ju ha varit en "sjögrabb".
Svar. fann det första vittnets berättelse underlig, men trodde att den kunde bero på något missförstånd. Hur som helst hade han aldrig påstått att han köpt spriten från någon båt.
Utslaget lydde på 30 kr:s böter.

Olovligt vapeninnehav. En från Ösel inflyttad äldre fiskare var instämd för det han icke anmält innehav av ett jaktgevär. Svar. meddelade att han inte hade någon aning om anmälningsplikt samt påpekade vidare att "om kuten går på näten måste man ha byssa för att skjuta". Om "byssa tas av mi kan jag inte leva alls", konstaterade han enkelt, glatt och naturligt. Han brukade skjuta fyra sälar om året och de gåvo mycket späck. "Jag tycker allt att jag vill ha tillbakas byssan", menade han till slut på sjungande dialekt och bruten svenska.
Han bötade 10 dagsböter á 1 kr. men fick behålla geväret som han f. ö. själv tillverkat.
En son till mannen från Ösel bötade för olovligt gevärsinnehav 15 dagsböter á 1: 50.

En kollisionshistoria. En kvinnlig bilist och en manlig cyklist voro instämda för en kollision på landsvägen mellan Visby—Roma. Cyklisten hade vid platsen för kollisionen nu som alltid cyklat på vägens högra sida då denna var bättre än den andra. Bilisten hade givit signal något tiotal meter från cyklisten, varvid denne i tro att signalen uppfordrade honom att ge sig över på vägens vänstra sida även företagit denna manöver, dock utan att ge något som helst tecken. Och så blev det förstås sammanstötning, varvid den cyklande mannen erhöll en del skador och av bilisten vidarebefordrades hem. Cyklisten bestred genom ombud åtalet, då han inte ansåg sig ha någon skuld till det inträffade.
Målet uppsköts till den 12 jan.

För underlåten trafikförsäkring av bil var en person instämd. Han bestred åtalet då han påstod sig inte äga någon bil: Han hade visserligen haft en, men den hade han gjort sig av med till den ursprunglige försäljaren. Den tid han själv innehade vagnen, hade den varit försäkrad. Då det hela låg en smula krångligt till uppsköts målet till den 12 januari.

Fönsterkrossning bör inte förarga någon! Åtminstone syntes det vid Allekvia igår som om en för nämnda "bravad" instämd yngling från Fårö var av den åsikten. Han hade undfått stämning för fylleri och förargelseväckande beteende. Att han tittat för djupt i litern medgav han, låt vara en smula tystlåtet, men förargelse ? Nej, det förstod han inte så bra. Trots att polisrapporten upptog krossandet av ett par tre fönsterrutor och antastning av förbipasserande m. m. Samt i trots av egen uppgift till polisförhörsprotokollet att han inte kunde minnas något som helst på grund av sitt vid tillfället "iråkade" tillstånd av berusning.
Åkl. tog dock ingen som helst hänsyn till svar:s i hovsam ton framförda protester, utan hemställde tvärtom om strängast möjliga straff. Vilken hemställan han motiverade med den tilltalades upprepade förseelser av samma sort.
Svar. ådömdes för fylleriet 20 kr:s böter och för förargelsen 30 kr.

Trafikmål. En lastbilsförare var instämd för att han mot bättre vetande använt en annan person tillhörig lastbil för transport av andra varor än sådana för vilken den var godkänd, nämligen kalksten. Svar. visste emellertid ingenting om att bilen skulle få brukas annat än till transport av kalksten. Hans principal var närvarande och uppgav på fråga att han icke underrättat sin chaufför om rätta förhållande. Vilket han f. ö. ansåg som orätt! Han, principalen, hade med bilen låtit forsla även sand och grus, som han köpt och sålt igen, ett förhållande, som han inte kunde se något orätt i: Transport av andra varor hade förekommit blott i mycket ringa omfattning. Tiderna voro förresten sådana att man var tvungen att ta den körning man händelsevis kunde få.
Svar. bötade 10 dagsböter á 1: 50 och principalen 20 á 1: 50.

För liknande förseelse var en annan bilägare instämd. Han erkände, men sade sig samtidigt vara av den uppfattningen att det var på tok för lite bilar, som på platsen kunde ombesörja dylika transporter. Det fanns endast två bilar på orten, medan minst sex behövdes för ändamålet.
Det blev 20 dagsböter á 1: 25.

Förseelse mot pilsnerförordningen. Innehavaren av Slite hotell hade erhållit stämning för att en person en dag i november månad i år blivit serverad 4 pilsner under en tidrymd, som endast skulle berättiga till två. Vederbörande gäst hade sedan han blivit serverad de två första drickorna efter en stund återkommit och därvid fått två nya, trots att mellan de två "förtäringarna" föreskriven tid icke tilländalupit. Svarandeombudet bestred åtalet. Han framhöll bl. a. att servitrisen inte känt igen gästen samt att serveringen ifråga skett utan svar:s vetskap. Åkl. replikerade att hur det än i övrigt förhöll sig svar. var ansvarig för att givna bestämmelser efterlevdes.
Vederbörande frikändes.

Tjuvskyttet vid Skäggs. Som bekant hade några arbetare från Visby instämts för att de på Skäggs ägor den 16 okt. idkat tjuvskytte på fasan. Två av dem svarade igår inför rätten. De berättade att de visserligen varit inne på Skäggs ägor, men att det inte blivit någon skjutning av, då de lagt gevären ifrån sig ett stycke därifrån. Anledningen till att de lagt ifrån sig skjutdonen hade varit att de träffat en person som varnat dem, då personalen på gården varit ute på jakt efter event. tjuvskyttar. Under strövtågen i skogen hade de senare mött ett sällskap på fyra personer, och på deras frågor hade den ene av de båda fasanjägarna in spe uppgivit falskt namn. Den andre svar. uppgav att han tidigare haft tillåtelse att jaga kanin på Skäggs marker, men att han icke ägde sådant tillstånd ifråga om fasan. Åkl. överlämnade målet under framhållande av bl. a. att försvårande omständigheter förelågo mot svar., av vilka ju den ene uppgivit falskt namn.
De bötade 25 kr. å 2 resp. 3 kr.
Två andra tjuvskyttar pliktade vardera 25 dagsböter á 2 kr. och en tredje 25 á 1:50.

Dåliga bromsar. En lastbilsförare hade vid en av statspolisens landsvägsrazzior "åkt fast" för att handbromsen på vagnen varit oduglig och fotbromsen otillfredsställande. Vederbörande sökte bagatellisera det hela. Sålunda skulle handbromsen fungera fullkomligt tillfredsställande — om bilen inte var lastad!
Det blev 30 dagsböter á 1: 50.
— Ett par andra bilförare bötade för bristfälliga vagnar resp. 25 och 10 dagsböter.

Försoning med högtidligt handslag inför rätten. En hemmansägare stod sedan ett par månader tillbaka tilltalad för att han den 7 sept. i år misshandlat en granne. Anledningen till misshandeln var, som man torde erinra sig, att en av grannens kalvar tagit sig in på svar:s gård och ätit av en mjölsäck som stod i ladugården. Såväl kär. som tre vittnen hade vid tidigare rättegångstillfällen uppgivit att den tilltalade vid tillfället ifråga givit kär. tvenne sparkar. Svar. ville dock medge endast en. Till historien hör att kär. förut dömts för misshandel mot nuvarande svar. Nu undrade domaren om parterna inte i fortsättningen skulle kunna samsas. De medgåvo att de hade häftigt humör båda två, men förklarade nu på domarens förlikningsförsök, att de inte hade något emot att bli goda vänner. Och så slog man i hand på den saken inför domarbordet samt vandrade ut förvisso glade, dels över den återbördade grannsämjan och dels över att böterna med åkl:s medgivande orkade in.

För att ha burit sig illa åt mot fjärdingsmannen på en idrottsbasar i Vänge den 6 aug. i år var en slaktare åtalad. Han hade enligt stämningen dels varit berusad, dels genom svordomar och tillmälen missfirmat ordningens väktare. På grund av sjukdom kunde svar. inte inställa sig. Ett par vittnen hördes, men något bevismaterial av egentligt värde framkom inte. Målet avskrevs.

För att ha slagit till en agent, som levererat ett par skodon vilka icke motsvarade beställningen, fick en person plikta 20 dagsböter å 20 kr., varjämte han förpliktades att i skadestånd utge 100 kr.

För snatteri (av dynamit) samt olovligt innehav av explosiv vara dömdes en person till 20 dagsböter å 1 kr.

För utlåning av motbok ådömdes en herre 10 dagsböter å 1: 25.

Försummad hundskatt under tre år åsamkade en person 10 kr. i böter samt 30 kr. i dubbel hundskatt.
— En annan försumlig hundskattebetalare bötade en tia.

För att ha överskridit maximivikten å sin lastbil pliktade en person 20 dagsböter á 1: 25. Vagnen hade även varit i bristfälligt skick.

Utan tänd cykellykta hade ett par cyklister färdats efter mörkrets inbrott. Det blev sedvanliga böter. En som dessutom vägrat att stanna på polisens tecken bötade ytterligare 20 dagsböter á 2 kr.

För brett hölass hade en person haft vid ett tillfälle. Det renderade honom 5 dagsböter á 1:25.

Anordnat nöjestillställning utan att dessförinnan inhämta vederbörligt tillstånd hade en klubbordförande gjort. Det blev 15 kronors böter.

För olaga skogsavverkning fick en person plikta 25 dagsböter á 8 kr. Vidare skall han med 1,000 kr. ersätta det avverkade virket.

Vedsågningsmaskinen var lastbil. En händig herre hade apterat en för ändamålet inköpt lastbil till vedsågningsmaskin med vilken han kört från plats till plats. Då emellertid rätten ansåg maskinen som bil fick vederbörande plikta 5 dagsböter för att han underlåtit ombesiktning av bilen, vidare 10 kr. för att han icke anmält förvärvet av densamma samt för att han ej trafikförsäkrat "bilmaskinen" 5 dagsböter. Därjämte skall han i bilskatt utge 50 kr.Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268