19381124 - Vall—Hogrän S. L. U.-avd.

Vall—Hogrän S. L. U.-avd.

var i lördagskväll samlad till ordinarie månadsmöte i ordenslokalen i Vall under hr Henning Videns ordförandeskap. När mötet vid åttatiden tog sin början hade ett fyrtiotal medlemmar jämte några besökande från de närliggande avdelningarna infunnit sig. Sedan "Gotland, fosterö i Norden" unisont sjungits och ordf. välkomsthälsat samtliga, vidtogo mötesförhandlingarna. En hel del cirkulärskrivelser förelågo till behandling, som dock ganska fort avverkades, mer eller mindre debatterade. Bl. a. tillsattes en kommitté bestående av hrr Nils Pettersson och Arvid Hansson med uppgift att undersöka möjligheterna för att få till stånd en studiecirkel. Med anledning av att år 1940 planeras en rikstävlan i spånad och spinning hade inkommit en skrivelse med uppmaning att avdelningen måtte försöka anordna en tävlan i dessa grenar under instundande vinter. En inbjudan från Visby S. L. U.-avdelning till luciafest den 17 dec. mottogs med tacksamhet. Till tävlingsnämnd för år 1939 omvaldes den förutvarande bestående av Arvid Haraldsson (ledare), Arnold Lundström, Signe Larsson samt Karin Liljegren.
I fortsättningen följde ett lättare underhållningsprogram som inleddes av mejeriföreståndare Landberg, Visby, vilken till luta sjöng några uppskattade sångstycken. Sedan den obligatoriska kaffetåren inmundigats, följde ett uppmärksammat föredrag av vandringsrättare V. Andersson, Visby, över ämnet "Spadarvet", illustrerat med skioptikon-bilder. Efter ytterligare några sångstycken av hr Landberg, fingo vi lyssna till en kvarts timmes dagsnyheter, vilka genom sin humor och satiriska slängar satte de närvarandes skrattmuskler i livlig verksamhet.
När till sist man lekt och roat sig en stund, var tiden inne för uppbrott och man skildes efter att ha haft en trevlig kväll.
På söndags e. m. hade studiecirkel-kommitterade utlyst möte, till vilket ett femtontal medlemmar av båda könen infunnit sig. Det tycktes bli en lysande start. Man beslöt att starta tre cirklar. Så fort nödigt material hinner anskaffas sätter man i gång.
G. H.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273