19381126 - Länsnykterhetsnämderna.

Länsnykterhetsnämderna.
Ordförande och läkare utsedda.

Socialstyrelsen har enligt paragraf 9 i alkoholistlagen av den 3 juni 1938 utsett ordförande och läkarledamöter i länsnykterhetsnämnderna jämte suppleanter för dem. Samråd har ägt rum med medicinalstyrelsen och länsstyrelserna och förslag ha inkommit från Nykterhetsnämndernas riksförbund, Sveriges nykterhetsvänners landsförbund m. fl. organisationer samt från enskilda personer. Socialstyrelsens förordnanden gälla åren 1939-1940.
I nämnden för Gotlands län ha utsetts till ledamot och ordförande major G. Silven, Visby, suppleant och vice ordförande folkskollärare A. R. Sundahl, Visby, läkareledamot överläkare V. Vikgren, Visby, suppleant för denne provinsialläkare A. F. Sasse, Hemse.Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 November 1938
N:r 275