10381128 - Statsbidrag av nåd?

Statsbidrag av nåd?

Hos k. m:t förordar länsstyrelsen bifall till en ansökan från Visby stads barnavårdsnämnd att av nåd få utbekomma statsbidrag till bestridande av kostnader under budgetåret 1937-38 för ett för skyddsuppfostran omhändertaget barn. Länsstyrelsen har funnit sig förhindrad att utbetala det rekvirerade beloppet, enär ansökan ingivits för sent till barnavårdskonsulenten. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276