10381128 - I hamn med 30 graders slagsida.

I hamn med 30 graders slagsida.
Norsk ångare på äventyr söker nödhamn i Visby.

I Visby hamn, närmare bestämt vid "Holmens" yttre kaj, ligger f. n, en norsk trälastad ångare förtöjd. Det är Björnvik kapten Gunnestad, Oslo, som kom in igår förmiddag för att söka nödhamn i Visby. Den har så stark slagsida att babords brädgång delvis ligger under vatten. Meningen är att man här skall räta upp fartyget genom att lossa 30 standards av däckslasten för att sedan efter kolning fortsätta den avbrutna resan till Harlingen i Holland, dit lasten, som utgöres av 285 standards 2 och 3 tums plank är d i stinerad.

"Björnvik" var på resa från Uleåborg i Finland. I slutet av förra veckan var det som bekant hårt väder, inte minst till sjöss. Sjön gick grov och slog ideligen över däckslasten, som sög till sig vattnet och blev alltmer genomdränkt av sjöarna. På lördagen när man var på höjden av Gotska Sandön märkte man att fartyget började få slagsida, vilken blev allt värre ju längre det led på dagen. Slutligen krängde den över så kraftigt att befälhavaren ombord, kapten E. Gunnestad, fann det säkrast att söka nödhamn. Redan vid 1-tiden natten till söndagen var man också uppe under Visby, men avbidade till dagningen, då lots tillkallades och fartyget, som på grund av den starka slagsidan givetvis hade svårt att styra, lotsades in i hamnen och som sagt förtöjdes vid "Holmen". Kapten Gunnestad har uppgivit att ångarens slagsida till havs varit uppe i mera än 30 grader. Under resan hade vidare vatten genom klosetten trängt in i några av fartygets hytter, varför man måst ösa. Sedan vattenintaget pluggats för blev det emellertid bättre.
Av lasten var 101 standards placerad på däck. Besiktning av ångaren har företagits och troligen kommer som redan nämnts cirka 30 standards av däckslasten att läggas upp här.
Såvitt man hittills kunnat konstatera ha inga skador uppstått på fartyget. "Björnvik" har 10 á 12 mans besättning och mäter 468 nettoreg.-ton. Den hade varit på resa i fem dygn då man på grund av slagsidan sökte nödhamn här. Redarens namn är Björnstad.

Även estländsk ångare på äventyr.
Estländska ångaren Saturn, som är på 530 ton och anlände till Storungs söndagen den 20 dennes, avgick därifrån sedan lossningen var klar på onsdagsmiddagen, närmast destinerad till Danzig. När den kom tvärs Visby tilltog emellertid blåsten, samtidigt som sjön växte. Propellern snurrade alltsom oftast i luften, vilket medförde att man tappade styrfarten och kom på drift. Så småningom redde emellertid situationen upp sig och man lyckades ta sig fram till Ekeviken på Fårö där man ankrade. Det dröjde dock inte länge förrän ankaret började dragga, varför man måste ge sig ut igen under ett ideligen kryssande fram och tillbaka. Senare gjordes ett nytt ankringsförsök i Ekeviken, där man nu lät ett stort stoppankare gå. Här kvarlåg fartyget till fredagen då det åter gav sig till sjöss. Routen lades nu norr om Salvorev och vidare förbi Lolands östra kust. Vädret var fortfarande hårt och enligt vad fartygets mäklare i Slite, firma Myrsten, meddelat, hade "Saturn" hunnit cirka 20 mil söder öm Hoburgen, då propellern åter började vispa i bara luften samtidigt som styrfarten avsevärt avtog. Därjämte gjorde man den mindre angenäma upptäckten att det började sina i kolboxarna, varför man inte hade något annat att göra än att vända och gå till Slite för bunkring. I lördags nådde man Slite och efter verkställd bunkring där avgick "Saturn" igår till bestämmelseorten.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276