10381128 - Slite Båtklubb

Slite Båtklubb
firade sin årsfest på hotellet i lördags under stor tillslutning av gäster alltifrån Visby i söder till Fårösund i norr. Inalles bänkade, sig vid 7-tiden på kvällen ett 100-tal personer kring det festbord, där hotellets källarmästare framdukat en supe, som blev föremål får idel lovord. Gästerna välkomnades av klubbens ordförande, lotsförman K. A. Dahlbeck, som därvid med några ord särskilt riktade sig till Visby Segelsällskaps representanter för deras visade intresse för klubbens ideella strävanden och syftemål, vilket besvarades av sällskapets v. ordförande, handlanden Gösta Löfveberg, som därvid bl. a. framförde sitt tack för det alltid goda samarbetet mellan klubben och sällskapet. Det obligatoriska talet för kvinnan hölls av grosshandlare Erik Degerman. I övrigt förekom rikligt med sång, varvid särskilt klubbens egen visa kom väl till pass.
Vid den efter supén följande prisutdelningen, som verkställdes av klubbens ordförande, fingo årets pristagare genom fru Märta Myrstens förmedling mottaga sina belöningar och utmärkelser, varvid klubbens förtjänstplakett i brons tilldelades hr John Gardelin såsom ett erkännande för dennes under året egenhändigt förfärdigade motorbåt "Gun". Hr Erik Degermans vandringspris i distanskappsegling — en större tennpokal på sockel — tillföll hr Sven Nilsson för "Inga-lill". Enligt tävlingsreglerna för denna pokal skall kappseglingssträckan utgöra minst 10 distansminuter och båtarna vara mätta efter den tyska K. R.-regeln. Priset tillfaller för alltid den, som erövrat detsamma tre gånger. I övrigt hade prislistan följande utseende, varvid de flesta priserna bestodo av bägare och pokaler av tenn:

Däckade båtar: 1) Piraten, L. Nordström, 7 poäng (rökservis), 2) Laila, R. Myrsten, 10 p., (cigarrettetui), 3) Ingalill, 8. Nilsson, 14 p. (cigarettskrin), 4) Sigan, C. Carlsson, 18 p. (pokal), 5) Savoy, Stuxberg, 20 p. (minnesbägare).

Öppna båtar: 1) Dullen, E. Wulff, 11 p. (pokal), 2) Speed, E. Högberg, 12 p. (tennskål), 3) Särla, G. Myrsten, 13 p. (pokal), 4) Sverre, V. Idevall, 15 p. (pokal), 5) Björn, J. Stuxberg, 19 p. (minnsebägare).

Centerbordsbåtar: 1) Kuttingen, B. Blomberg, 8 p. (pokal), 2) Snipe, B. Nilsson, 9 p. (pokal), 3) Peg, E. Blomberg, 13 p. (cigarettskrin), 4) Örnungen, S.-E. Westerqvist, 15 p. (minnesbägare).

Motorbdtar: 1) Gun, J. Gardelin, 10 p. (tennskål), 2) Trim, H. Pettersson, 11 p. (askfat), .3) Juno, B. Carlsson, 13 p. (pokal), 4) Jutta, K. Karlsson, 14 p. (pokal), 5) Kul, J. Engström, 17 p. (pokal), 6) Mona, K. I. Lyth, 18 p. (pokal), och Finess, K. Lundberg, 18 p. (pokal), 7) Smarty, A. Sedvall, 22 p. (tennskål), 8) Surr, O. Vestberg, 24 p. (tändsticksfodral) och Senorita, K. Dahlbeck, 24 p. (d:o), 9) Primus, A. Larsson, 27 p. (större minnesbägare), 10) Mary, Å. Nordin, 28 p. (d:o), 11) Eira, S. Lyth, 29 p. (mindre minnesbägare) och Musse, H. Helledaij, 29 p. (d:o).

Efter prisutdelningen frambar ordföranden klubbens tack till alla givare, vars bidrag möjliggjort den ståtliga prissamlingen. Klubbens startavgifter vid tävlingarna ha f. ö. använts för samma ändamål.
Och därefter var det tid för Knopens kapell att spela upp till dans, vilken sålunda fick avsluta en i allo angenäm och trevlig afton.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276