10381128 - Klintehamn

Klintehamn

Syster Dindy flyttar.
Distriktssköterskan Syster Dindy Johansson har erhållit transport till Kalix distrikt i Norrbottens län. Hon lämnar Klintehamn i början av december efter att ha tjänstgjort som distriktssköterska inom Klintehamns provinsialläkaredistrikt sedan sommaren 1935, då tjänsten nyinrättades.
Genom ett hängivet, uppoffrande och över allt beröm höjt arbete i de sjukas tjänst har hon gjort sig förtjänt av allmänhetens största tacksamhet. Med sitt stilla, försynta väsen har hon spridit glädje kring månget sjukläger. Och i sin strävan att fylla sin, uppgift lig,112,9, med risk för egen hälsa, i allehanda väder färdats kring på cykel i sitt förhållande vis stora distrikt för att bistå sjuka för vilka kostnaderna för en bilskjuts till sjuksysterns tjänst varit en oöverkomlig utgift. Och mången i bättre ekonomisk ställning har väl knappast tänkt på, att sjuksköterskan ägt rätt begära dylik hjälp i sitt arbete.
Till sina nya arbetsuppgifter följes Syster Dindy med de varmaste välgångsönskningar av alla, som lärt känna hennes goda vilja att hjälpa.
Med den idealiska kombinationen provinsialläkare—distriktssköterska har inom distriktet under senare år kunnat utföras ett socialt och enskilt betydelsefullt sjukvårdsarbete av tidsenlig omfattning. Åtskilliga svårare sjukdomsfall ha med framgång kunnat vårdas i sina hem och sluppit hänvisas till sjukvårdsanstalter.
En beklaglig försämring i alla dessa hänseenden måste nu inträda, då det tyvärr, på grund av sköterskebrist, ser omöjligt ut att få vakanssköterska till distriktet. Man får hoppas att det så småningom skall lyckas distriktsstyrelsen i Visby att få tjänsten återbesatt.

Klintehamns distriktsdispensär
— det första distriktet på Gotlands landsbygd som påbörjat sin verksamhet — har kostnadsfri mottagning för allmänheten inom distriktet alla helgfria fredagar melan kl. 12-1. Dispensären förestås av provinsialläkaren, doktor Gösta Arnwald.
Alla med misstanke om tuberkulös sjukdom samt patienter lidande av tuberkulos erhålla kostnadsfria undersökningar samt råd, och om så behöver erhåller remiss till ytterligare undersökning vid centraldispensären i Visby.
Centraldispensären, som har mottagning helgfria måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-13, har i allmänhet mottagning på onsdagar för patienter remitterade från Hemse och Klintehamns distrikt. Kostnadsfria undersökningar på centraldispensären erhållas utan hänsyn till ekonomiska omständigheter av envar som misstänkes lida av tuberkulös sjukdom (alltså ej fastställd diagnos). Dock skall patient vara till undersökning remit terad av legitimerad läkare.
Patienter, som befunnits lida av tuberkulos, kunna, om distriktsdispensären finner det behövligt, erhålla förnyade undersökningar å centraldispensären, varvid även dessa undersökningar äro kostnadsfria, oni patienten är obemedlad eller mindre bemedlad. Läkarevård i egentlig mening (behandlingar och dylikt) falla icke inom dispensärens verksamhet och äro sålunda icke kostnadsfria.

I gångbanan
mitt emot grosshandlare Snöbohms fastighet, där vägen från mejeriet möter betongvägen, har vid regn under de senaste månaderna en större vattensamling vållat olägenhet för gångtrafikanterna. Då ifrågavarande våg underhälles av vägkassan, förväntas ett halvt lass grus i vattensamlingen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276