10381128 - Hemse

Hemse

Bygdens ungdom
var i lördagskväll inbjuden till ett trevligt samkväm i Hemse missionskyrka. Det var Hemse kristliga ungdomsförening som stod såsom inbjudare. Och utav socknens och samhällets ungdom voro cirka 180 personer inbjudna. De allra flesta av dessa hade hörsammat inbjudan och kommit. När samkvämet tog sin början var därför missionskyrkan fylld av en ungdomlig skara. I den trevligt dekorerade lokalen voro alla placerade runt en mängd blomsterprydda små bord.
"Vi och vår hembygd", var temat för kvällens samkväm och samma ämne behandlades även i kvällens föredrag. Programmet började med att Havdhems stråkorkester spelade Festmarsch av S. P. Dahlström. Ungdomsföreningens medlemmar sjöngo sedan: "Var välkommen envar under ungdomens tak". Med utgångspunkt från ett bibelord höll därefter ungdomsföreningens ordf. handl. Eric Johansson hälsnings-anförandet, vari han redogjorde för samkvämets syfte och poängterade att ungdomsföreningen vid detta tillfälle velat bjuda all bygdens ungdom. Han beklagade om någon trots detta, ändå av misstag blivit förbigången. Efter de varma välkomstorden nedbads Guds välsignelse över stunden, varpå sångarna sjöngo: "Kristus kallar Sveriges ungdom".
Ungdomssekr. Edm. Brånäs höll sedan föredrag över ämnet: "Vi och våt hembygd". I det mycket intressanta och lärorika föredraget framhölls särskilt arvet, ansvaret och arbetsuppgifterna som vi fått.
Til. framhöll bl. a. att vi alla ha del i hembygden på något sätt. Ingen privatperson, ej heller någon organisation kan påstå att hembygdens arv, ansvaret för detsamma samt arbetsuppgifterna är någons ensak. Allt detta hörer oss alla till.
Arvet vi fått att förvalta är stort och rikt. Och vi tänka då inte bara på det materiella utan främst på det andliga arv vi fått. Den tid som ligger bakom oss har varit en rent andlig, kulturellt skapande storhetstid. Vi må bara tänka på den humanitet och det sociala välstånd som vi i dag äga, eller den frihet på olika områden som våra fäder till-kampat sig, och som vi fått i arv efter dem. Genom det religiösa uppvaknande som ägde rum under förra århundradet, stärktes och höjdes de sedliga och moraliska normerna och därmed följde ett bättre och rättfärdigare förhållande i hela samhällslivet.
Men med det arv som vi alla fått del av, följer också ansvar för oss alla.. Vi ha som enskilda ansvar, och vi ha ett gemensamt ansvar. Den religionsfrihet, humanitet, moral och sedlighet som vi lått från fäderna måste vi bevara och rätt förvalta. Förgäta vi detta kommer degeneration snart att inträda.
Arbetsuppgifterna väntar därför på oss alla. Inte bara de kristna, utan också de ideella och politiska organisationer som vill vara sina program trogna, måste ta upp kampen mot alla moralupplösande och nedbrytande krafter, såsom den underhaltiga filmen, den fördärvbringande spriten etc. och i det gemensamma arbetet för vår hembygds bästa är det av vikt att vi försöka förstå och respektera varandras åsikter, Det finns förhållanden i vår hembygd som vänta på vår gemensamma handling.
Efter föredraget sjöngs unisont: "Gotland, fosterö i Norden" av Gösta Storm.
Under den kafferast, som därpå följde hade de närvarande tillfälle att samtala och att lyssna till de musikstycken, som spelades av stråkorkestern. Programmet upptog därefter tvenne mans-kvartettsånger, talkör med orgelackompanjemang, duettsång och deklamation. Pastor Gunnar Alstig, som ledde kvällens inbjudningsfest, uttalade ett tack till de medverkande samt höll ett kort anslutningsanförande över ämnet "Vårt eviga hem". Som avslutning sjöngs unisont en välkänd psalmvers.
De inbjudnas tack framfördes av hr Agne Augustsson. De tacksamhetens ord, som uttalades och de många kraftiga applåder, som förekommo under kvällen, vittnade om, att de inbjudna uppskattade det initiativ, som Hemse kristliga ungdomsförening tagit, genom att inbjuda all bygdens ungdom till ett samkväm i Missionskyrkan.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276