10381128 - På Blåbandshögtid i Ardre kyrka.

På Blåbandshögtid i Ardre kyrka.

En synnerligen trevlig och tilltalande högtid hölls i går eftermiddag i Ardre kryka. Det var Ljugarns blåbandsförening, som stod som anordnare, och dess intresserade ordförande konstnären David Ahlqvist hade på ett utmärkt sätt lyckats med programmets komponerande.
Den lilla vackra kyrkan strålade i ljus och bänkarna voro väl besatta då högtiden vid 3-tiden tog sin början. Först presterades ett orgelsolo av hr David Ahlqvist, varpå följde ytterligare ett par musikstycken av hrr Ahlqvist (orgel) och Ruben Kainolaino (violin). Så sjöngs unisont adventpsalmen "Bereden väg för Herren" med ackompanjemang till orgel och horn. Unisont sjöngs även psalmen "Helig, helig, helig" men under körens ledning, och kören — det var Östra distriktets sångkör under folkskoll. P. Palmers ledning — sjöng därefter "Kring jorden skall höras" av Wideen och "(ören portarna höga" av Liitzel.
Efter ytterligare psalmsång "Upp psaltare och harpa" bestegs talarstolen av kyrkoherde F. Thuresson, som höll ett intressant och tankeväckande föredrag över ämnet: "Några glimtar ur den svenska nykterhetstankens historia". Tal. poängterade till en början att utvecklingen nått så långt att dryckesseden blivit en skam. Efter att ha redogjort för nykterhetstillståndet under forntiden och medeltiden, täljde han brännvinets segertåg samt erinrade om Olof von Dahlins och Linnes nykterhetsinsats, om huru 1800-talets måttlighetsrörelse ej mäktade skapa någon folknykterhet, men hurusom den organiserade nykterhetsrörelsen genom bearbetning av folkopinionen lyckats nå bättre förhållanden. Tal. erinrade om den insats i nykterhetsarbetet och den andliga folkväckelsen som gjordes av Wieselgren, Laestadius och Waldenström. Vid den moderna nykterhetsrörelsen har vidlått åtskilliga brister, framhöll tal. till slut, men den har utfört ett uppfostrings-och folkbildningsarbete av oerhört värde för hela vårt folk.
Härefter sjöngs under körens ledning psalmerna "Med Jesus fram i de bästa åren" och "Den signade dag", den sista som växelsång, och kören utförde "Hosianna" av Vogler och "Jerusalem du sköna" av Lorenz. Så följde ett musikstycke till orgel och violin och högtiden avslöts av pastor Ax. Helmin, som deklamerade "På örnavingar" av Tavaststjärna samt fiddkaltMellluds välsignelse, varpå sjöngs "Så går en dag än från vår tid".Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276