19380427 - Lottorna hålla förbundsmöte.

Lottorna hålla förbundsmöte.
130 nya medlemmar år 1937.

Gotlands nationalbevärings kvinnoförbund har i dag hållit årsmöte på lottalokalen under ordförandeskap av grevinnan Ebba Hamilton, som med några ord hälsade de närvarande välkomna. Tal. erinrade om det oroliga världsläget och uttalade glädjen över att vi blivit förskonade från krig. Vi måste dock arbeta på att hålla vårt land utanför även i fortsättningen.
Tal. hoppades vidare att medlemmarna skulle arbeta på att värva nya lottor.
Under året planeras närmast en kokvagnskurs i slutet av maj i Visby och i fortsättningen torde även telefonkurser komma att anordnas.
I årsberättelsen erinras bl. a. om de kurser o. d., som förbundet anordnat eller deltagit i. Sålunda har hållits en sjukvårdskurs i Visby med fru Ingrid Löwenberg som ledare, och kurser i gassjukvård ha anordnats den 24 maj i Visby med 14 deltagare, den 27 i Fårösund med 7 och den 29 i Slite för 13 deltagare. Samtliga gasskyddskurser leddes av rödakorssystern fröken Karin Andersson.
I samråd med 'telegrafkommissarien i Visby, som på allt sätt lämnade sitt bistånd, samt med lärare — major Tönnes von Zweigbergk — som av militärbefälet på Gotland ställts till förfogande, anordnade förbundet två kurser i telefontjänst och rapportföring, en i maj och en i juli, varvid 15 lottor utbildades. Likaledes ha 19 lottor i Slite, Fårösund, Fårö och Tingstäde genomgått utbildning i telefontjänst vid respektive telefonväxel-stationer.
I Lk-rådets sommarkurs i Sigtuna ha deltagit tre lottor, en på förbundets, en på Visbyföreningens och en på mellersta föreningens bekostnad. Norra föreningen har sänt en av sina medlemmar till landstormslägret i Köpingevik, vilket hölls sista veckan av juli och första veckan av augusti.
Såväl förbundsstyrelsen som föreningarna ha under det gångna året ej blott genom att biträda vid övningar av olika slag stött och uppmuntrat landstorms- och skytteorganisationerna i deras arbete utan har även kunnat göra detta genom kontantunderstöd och skyttepris. För insamling av medel ha hållits fester, tombolor och arbetsaftnar m. m.
Visbyföreningen har hållit marketenteri vid fältskjutningar i Tofta den 24 januari för 140 man och den 5 december för 250 man. Vid förbundsskjutningarna på Visborgs slätt den 27-28 augusti förplägades sammanlagt 500 skyttar av samma förening. Norra föreningen har anordnat marketenteri vid förbundsskjutningar i Tingstäde den 7 mars för 200 man, vid Botvaldavik i Gothem den 6 maj för 300 skyttar samt stod för kaffeserveringen, när Slite skyttegille invigde sin nya skjutbana. Mellersta föreningen har hållit marketenteri vid Norrlanda i maj för ett 50-tal skyttar. Södra föreningen serverade kaffe vid skjutningar i Fardhem i mars, och i juni anordnade samma förening marketenteri vid Gotlands skytterörbunds fältskjutningar i När. Vid båda tillfällena skänktes skyttepris.
I den den 4 och 6 september anordnade luftvärnsövningen i Slite och Visby biträdde landstormskvinnorna såväl på nämnda platser som på landsbygden med telefon- och rapporttjänst samt samarittjänst. Sålunda sköttes telefontjänsten å luftbeväkningscentralen i Visby av 14 lottor, i Slite tjänstgjorde norra föreningens lottor och i Västkinds sköttes växeln av en lotta. Vid Lummelundsbruk svarade Västkindelottorna för förplägnaden.
I berättelsen erinras slutligen om under året anordnade fester, bl. a. "Lottadag" i februari på Arbetareföreningen, Luciafest m. m.
Vid Gripsholmsjubileet den 1920 juni tjänstgjorde förbundsstyrelsens vice ordförande, fru Ulla Melin, på anmodan av Södermanlands landstormskvinnor, som chef för personalhushållet.
Västkindeföreningens ordförande, fröken Ida Lindström, har under året tilldelats Gotlands nationalbevärings förtjänstmedalj i silver.
Förbundets medlemsantal utgjorde vid årets slut 501, varav 256 aktiva och 245 understödjande medlemmar. Detta innebär en ökning med cirka 130.
Kassan balanserade på kronor 5,661: 72 med en behållning på kr. 3,313: 81.
På revisorernas tillstyrkan beviljades ansvarsfrihet.
Föreningarnas avgifter till förbundet för nästkommande kalenderår av årsavgifter, fester och annan insamlingsverksamhet bestämdes till samma som tidigare eller hälften av ovannämnda inkomster.
Till förbundsordförande omvaldes grevinnan Ebba Hamilton och till vice förbundsordförande fru Anna Linde. Förbundsstyrelsen fick följande sammansättning: fruarna Hildur Löf, Blenda Lindström, sekreterare, Agnes Dassow, kassaförvaltare, samt Lillie Dahlgren. Dessutom äro de olika distriktsföreningarna representerade genom resp. ordförande. Styrelsesuppleanter blevo fruarna Inga Hedengren och Lola Jacobsson samt fröken Märta Westman. Revisorer blevo fruarna Elisabtth Ihre och Elin Holmgvist, med fröken Mia Hemström och fru Margit Eriksson som suppleanter. Till kasakontrollant utsågs fröken Cissi Bachér.
Till ombud vid Centralförbundets och Sveriges landstormskvinnors årsmöte i Stockholm den 23 maj valdes fru Löf med fru Lindström som suppleant och till ombud vid Förbundet Gotlands nationalbevärings årsmöte den 30 april fruarna Hamilton, Löf, Melin, Linde, Lindström, Dahlgren och Jacobsson.
Till reservfonden beslöts avsätta 200 kr.
Slutligen diskuterades en del frågor vid Lk-mötet i Stockholm,Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 april 1938
N:r 95