19380926 - Hitler rycker in om en vecka.

Hitler rycker in om en vecka.
Tjeckoslovakien säger nej - spärrar gränserna.
Daladier och Bonnet på nytt till London.

I Hitlers memorandum, som på lördagskvällen genom engelsk bemedling överlämnades i Prag, kräves att alla tjeckoslovakiska distrikt med över 75 procent tysk befolkning skola utan omröstning lämnas till Tyskland. Redan i början av oktober skola de utrymmas av tjeckerna. I blandade distrikt skulle folkomröstning anordnas under internationell kontroll.
De ungerska och polska kraven ha inte direkt framförts av Hitler.
London, 26 sept. (TT.) Enligt ett sent natten till måndagen till Times ingånget meddelande från Prag har tjeckoslovakiska regeringen definitivt beslutat att förkasta de tyska kraven.

Mötet i Godesberg.
Hitler i samtal med Chamberlain på hotell Dreesen. Till vänster ses legationsrådet Schmidt, som tjänstgjorde som tolk.

Vad Hitlers memorandum innehåller.
Berlin, 26 sept. (TT fr. DNB.) Det memorandum som i Godesberg tillställdes Chamberlain för vidare befordran till Prag var av följande lydelse:
De från timme till timme allt talrikare meddelandena om intermezzon i det sudettyska området bevisa att läget för sudettyskarna blivit fullt outhärdligt, och därmed är fara för den europeiska freden. Det är följaktligen oundvikligen nödvändigt att det av den tjeckiska regeringen accepterade avträdandet av det sudettyska området nu sker utan varje ytterligare dröjsmål. Den slutliga gränsdragningen måste motsvara de intresserades vilja. Det i bifogade karta betecknade tyska området besättes av tyska trupper utan hänsyn till om vid folkomröstningen måhända i den ena eller andra delen av området en tjeckisk majoritet skulle konstateras. A andra sidan besättes det tjeckiska området av tjeckiska trupper utan hänsyn till att inom detta område stora tyska "folköar" äro belägna, vilka vid folkomröstningen utan tvivel med majoritet komma att ge uttryck åt sin tyska nationalkänsla.
För en omedelbar och slutgiltig lösning av det sudettyska problemet framlägges därför av den tyska regeringen följande förslag:
1) Hela den tjeckoslovakiska krigsmakten, polisstyrkorna, gendarmeriet, tulltjänstemännen och gränsvakterna skola dragas tillbaka från det på kartan markerade utrymningsområdet, vilket den 1 oktober skall överlämnas till Tyskland.
2) Den tyska regeringen går med på att för regleringen av utrymningens detaljer och modaliteter en med fullmakter utrustad representant för den tjeckiska regeringen eller den tjeckiska armén attacheras hos den tyska krigsmaktens överkommando.
3) Den tjeckoslovakiska regeringen hemsänder omedelbart alla sudettyskar i krigsmakten och polisen på hela det tjeckoslovakiska statsområdet.
4) Den tjeckoslovakiska regeringen friger alla till följd av po-litiska förseelser fängslade personer av tysk stam.
5) Den tyska regeringen går med på att i det område som närmare skall bestämmas senast den 25 november låta en folkomröstning äga rum. Såsom uttryck för befolkningens önskan att tillhöra det tyska riket eller den tjeckiska staten gäller enkel majoritet för alla manliga och kvinnliga röstberättigade.
6) För reglering av alla ytterligare detaljer föreslår tyska regeringen tillsättandet av en auktoriserad tysk-tjeckisk kommission.
Till ovanstående memorandum har följande annex fogats:
Överlämnandet av det utrymda sudettyska området skall ske utan något förstörande eller urståndsättande av militära eller kommunikationsanläggningar. De i de angivna områdena befintliga ekonomiska eller kommunikationsmaterialer, särskilt järnvägsnätets rullade materiel, skall överlämnas i oskadat skick. Detsamma gäller alla allmännyttiga företag. Slutligen skall all transport av livsmedel, varor, bo-skap, råvaror m. m. underlåtas.

Rumänien och Jugoslavien vid Tjeckoslovakiens sida.
Budapest, 25 sept. (TT. fr. Reuter.) Meddelanden från Bukarest och Belgrad ge vid handen att Rumäniens och Jugoslaviens diplomatiska representanter i Prag i går informerade den tjeckiska regeringen om att deras länder fortfarande betrakta sig bundna enligt lilla ententefördragen att stödja Tjeckoslovakien med vapenmakt i händelse av ett oprovocerat angrepp från Ungerns sida. Meddelandena bekräftas av rumänska diplomatiska kretsar i Budapest.

Tjeckoslovakien villigt förhandla med Polen.
Prag, 26 sept. (TT fr. Reuter.) I Tjeckoslovakiens svar till Polen på noten av den 21 dennes förklaras, att tjeckoslovakiska regeringen är beredd att med Polen dryfta alla t noten berörda frågor.

Sudettyska frikåren rycker fram.
Asch, 26 sept. (TT fr. Reuter.) Den sudettyska frikåren i Asch-distriktet har framflyttat sin frontlinje cirka 1 ½ km. Linjen står nu på blott ungefär samma avstånd från de tjeckiska positionerna.

Tysklands statsledning arbetar för fullt.
Berlin, 26 sept. (TT.) En febril verksamhet utvecklades på söndagskvällen i rikskansliet och i ministerierna. Hitler står i ständig kontakt med sina medarbetare och förtroendemän.

Chamberlain kunde ej tillstyrka.
Belgrad, 25 sept. (TT. fr. Havas.) I den tjeckoslovakiska radion upplästes på söndagsmiddagen ett meddelande från telegrambyrån Ceteka.
Det erinrades i meddelandet först om under vilka omständigheter tjecikoslovakiska regeringen förmåtts gå med på att avträda vissa landsdelar åt Tyskland. Därpå förklarades att Chamberlain begav sig till Godesberg för ett nytt sammanträffande med Hitler medförande detta samtycke som tjeekoslovakiska regeringen givit av nödtvång och för att rädda freden. Men i Godesberg framlade tyskarna för Chamberlain nya förslag, som vida övergingo vad tjeckoslovakiska regeringen samtyckt till. Dessa nya förslag upptagas i det memorandum som Chamberlain gick med på att överlämna till Prag enbart i egenskap av förmedlare. Memorandum framlades på söndagsmorgonen för tjeckoslovakiska regeringen.
Före överlämnandet hade Frankrikes och Storbritanniens ministrar i Prag på fredagen underrättat regeringen om att Chamberlain med hänsyn till att de villkor memorandum uppställer gå långt utöver vad som tidigare accepterats meddelat Hitler å engelska och franska regeringarnas vägnar, att han icke kunde rekommendera tjeckoslovakiska regesingen att antaga dessa nya villkor. Efter de bada ministrarnas demarche hos tjeckoslovakiska regeringen beslöt denna kl. 8 på fredagskvällen att allmän mobilisering skulle verkställa& Detta allvarliga beslut motiverades med att väpnade skaror från tyskt territorium angripit tjeckoslovakiska gränsposteringar på flera punkter utan att vara provocerade.

En väntans och passionens vecka, säger Mussolini.
Rom, 25 sept. (TT. fr. Reuter.) Mussolini fortsatte på söndagen sin resa i Norditalien. I Vicenza höll han ett kort tal, varvid han bl. a. yttrade att en väntans och passionens vecka har börjat för Europa. Hittills har Italien icke vidtagit några militära anstalter, men om de andra makterna fortsätta att inkalla reservister och om flottsammandragningar äga rum kan ingen bli överraskad om Italien också gör sina föaberedelser. Man erkänner na allmänt att misstag begingos i fredsfördragen, fortsatte han, och besvarade frågan hur dessa misstag skola repareras med maningen: "Ändra dem!"

Hitler talar i kväll kl. 8.
Berlin, 26 sept. (TT.) Hitlers tal på måndagskvällen blir "en historisk manifestation i en historisk stund", förklaras det. Alla Tysklands radiosändare utsånda talet.

En maning från Roosevelt.
"Avbryt ej förhandlingarna!"
Washington, 26 sept. (TT.) Strax efter midnatt natten till måndagen kallade president Roosevelt utrikesminister Hull och understatssekreteraren, i utrikesdepartementet Welles till Vita huset.
President Roosevelt har till rikskansler Hitler, president Benesj samt franska och engelska regeringarna riktat ett telegrafiskt budskap av följande lydelse:
I 130 millioner amerikanares namn och för mänsklighetens väl riktar jag till Eder den mest enträgna vädjan att icke avbryta förhandlingarna utan söka uppnå en reglering av de ännu oavgjorda frågorna på fredlig, uppriktig och konstruktiv väg. Jag vill lott understryka det faktum, att så 1änge förhandlingarna fortsätta kunna mot varandra stående synpunkter utjämnas, men äro förhandlingarna en gång avbrutna blir förnuftet bannlyst och våldet framträder. Men våld kan ej åstadkomma någon lösning för mänsklighetens framtida väl.
I telegrammet ger presidenten vidare en. skrämmande bild av hur ett krig skulle komma att kosta millioner män och kvinnor livet i alla de länder som drabbades av det, varjämte det säkerligen fullständigt komme att i grund förstöra ländernas hela sociala struktur.

Starka ord i Londonpressen.
Hitler bär ansvaret för kriget.
London, 25 sept. (TT.). "Det slutliga ansvaret vilar på Hitler", förklarar Sunday Times. "Om ett världskrig släppes loss är det han som lössläppt det. Om hans syften inskränka sig till att återföra sudetområdena. till Tyskland kan han åstadkomma det på fredlig väg, men om han verkligen söker efter mera — att utplåna Tjeckoslovakien — kommer han icke att nå sitt mål utan strid även om tjeckerna stå ensamma. Hans ansvar blir stort inför världen och allra störst inför hans eget folk, som enligt vad alla vittnesbörd givit vid handen frukta ett krigsbeslut lika mycket som någon annan."

Vi svälja icke någon skam!
London, 25 sept. (TT.) "Låt inga tvivel råda här eller utomlands om vårt lands hållning" — skriver Garvin i Observer. "Den brittiska andan har icke dött och icke heller ändrat sig. Storbritannien har aldrig varit mera angeläget att undvika krig men heller aldrig mera beslutet att om så blir nödvändigt möta det ansikte mot ansikte med alla de ohyggliga fasor den moderna krigföringen innebär. Vi söka icke tvist, men vi svälja icke någon skam. Vi ha varnat Nazi-Tyskland att det måste räkna därmed. Om det värsta nu händer skola alla frihetens krafter i världen så småningom samlas kring oss liksom, förr. Även om svåra motgångar skulle drabba oss i början kommer det att vara lika litet tvivel om den slutliga utgången som då. Om vi nu tvingas att gripa till vapen utan att själva vilja det skola vi aldrig ge vika. Vi skola hålla vår position så att friheten skall återvinnas, och tryggas och det ohöljda tyranniet läggas i sådana bojor att historien för evigt med tacksamhet skall minnas det så länge friheten lever på vår jord."

Sovjet tiger alltjämt.
Moskva, 25 sept. (TT. fr. Reuter.) Inga officiella kommentarer föreligga angående Tysklands memorandum i den tjeckoslovakiska frågan. Sovjetunionens talesman iakttar fortfarande den strängaste tystlåtenhet, som varit karakteristisk för Sovjetunionens hållning under krisen. I välunderrättade kretsar här uttalar man emellertid sin tillfredsställelse med vad som anses som Frankrikes och Storbritanniens fastare hållning.

Våg av sympati för tjeckerna över Rumänien.
Bukarest, 26 sept. (TT.) En häftig våg av sympati för Tjeckoslovakien drager fram över Rumänien. Myndigheterna följa händelsernas utveckling med största uppmärksamhet, men någon officiell deklaration har hittills ej avgivits.

Nya fransk-engelska förhandlingar i London.
Paris 26 sept. (TT.) Havas Londonkorrespondent telegraferar: Överensstämmelse mellan den franska och engelska politikens ledande män synes utan svårighet kunna åvägabringas efter kvällens överläggningar. England och Frankrike, som hålla fast vid sin vilja till en fredlig lösning, komma med säkerhet att vidhålla erbjudandet av den 19 september, vilket accepterats av Prag och gav Tyskland alla distrikt där befolkningen till över 50 procent är tysk.
London, 20 sept. (TT.) Sedan överläggningarna med de franska ministrarna återupptagits på måndagsmorgonen kommer ett nytt kabinettsråd att äga rum.
Enligt vad Reuters byrå natten till måndagen erfar ansågs i London läget fortfarande ytterligt ömtåligt om också ej fullständigt utan hopp.
Kabinettssammanträdet avslutades klockan 12,35 efter att ha pågått en timme och tio minuter. De engelsk-franska överläggningarna skola fortsätta klockan 10 på morgonen.
Daladier och Bonnet återkommo till franska ambassaden klockan 0,45. Det enda Daladier ville svara på journalisternas frågor var, att 'uttrycka sin tillfredsställelse med konversationernas gång. Ingen kommuniké utsändes om kvällens möte.
Franske ambassadören här meddelar, att den franske generalstabschefen general Gamelin med flygplan beger sig till London på måndagsmorgonen för överläggningar med konseljpresident Daladier.

"Hitler vill hela Europas underkastelse."
London, 26 sept. (TT.) Fmk-föreningskongressens generalsekreterare Sir Walter Citrine talade på söndagen i Bristol. Han förklarade bl. a. att "Hitler vill få hela Europa att underkasta sig hans lag" och tillade: "Vi måste besluta oss för om vi äro beredda att se fakta i ögonen eller om vi skola se friheten i hela världen gå under. Jag är övertygad om att hela det brittiska folket skall ställa sig på den internationella ordnigens och rättvisans sida".

England flyttar sina trupper i Östern.
Sjanghai, 26 sept. (DNB.) Den skotska högländarbataljonen, som varit stationerad här, transporterades på måndagen helt oväntat till Hongkong. Därmed äro de engelska styrkorna i Sjanghai minskade till hälften. Den engelska kryssaren Suffolk avgick i förra veckan även från Sjanghai efter att ha mottagit brådskande order. För närvarande befinner sig blott ett enda mindre krigsfartyg av brittisk nationalitet i Sjanghai.

Londons skolor bli gasmaskupplag.
London, 26 sept. (TT.) Varje familj i staden har under söndagen fått besök av frivilliga funktionärer i den civila luftförsvarsorganisationen. Skolorna ha förvandlats till gasmaskupplag, och det har varit stark tillströmning där av män, kvinnor och barn.

London hoppas att Hitler tar tillbaka.
London, 26 sept. (TT.) Offentliggörandet av Tysklands memorandum har hos den allmänna opinionen här gjort ungefär samma effekt som 1914 års ultimatum till Belgien.
Tidningarna understryka samfällt omöjligheten av att Hitlers krav kunna uppfyllas och framhålla, att de sätta icke blott Tjeckoslovakiens utan även hela Europas öde på spel samt att ingen enda engelsman kommer att tveka att svara på den appell som regeringen och parlamentet mycket snart måhända komma att utfärda till nationen. Förhoppningarna om fred ha nu reducerats till en enda, nämligen att Hitler tar tillbaka sina krav. Tidningarna anse det ofattbart att Hitler i samma ögonblick som han nått en viktig framgång för sina intressen och sin prestige kan framhärda i att söka framkalla ett förödande krig.

Tyskland påskyndar sin oljeimport.
Mexico, 26 sept. (TT fr. Reuter.) Olja, som inköpts av Tyskland, skeppas för närvarande med största skyndsamhet till Europa. Två tankångare, en norsk och en grekisk, vardera med en lastkapacitet av 100,000 fat, stå i begrepp att avgå till Hamburg.

Paris inventerar skyddsmöjligheterna.
Paris, 26 sept. (TT.) Inrikesministern meddelar, att åtgärder planeras för att omedelbart föra så stor del av Paris och förstädernas befolkning som möjligt i säkerhet. Så många som möjligt böra enskilt lämna huvudstaden innan den organiserade utrymningen sättes i gång. Tekniska kommissioner ha klassificerat 43,000 bombsäkra källare utom de större skyddsrum som anordnats. Brandkårerna skola förstärkas med 6,500 utbildade reservister, varigenom man på en gång kan bekämpa 1,000 eldsvådor.

Paris: Omåttliga krav av Hitler.
Paris, 26 sept. (TT.) De franska morgontidningarna beteckna enhälligt Hitlers nya krav som omåttliga och förklara, att rikskanslern efter den diplomatiska framgång som han uppnådde genom att få de ursprungliga kraven godkända nu ej har någon som helst ursäkt för att ytterligare skärpa dem.

Hitler vill ockupera i stället för reglera.
Prag, 26 sept. (TT. fr. Havas.) Den tjeckiska telegrambyrån Geteka erfar att det tjeckoslovakiska svar, som på söndagen överlämnades i London, framhåller de skiljaktigheter som råda mellan de fransk-engelska förslagen och Hitlers memorandum. I svaret understrykes, att vad rikskansler Hitler i verkligheten syftar till ej är en reglering av det sudettyska problemet utan ockupering av militära och strategiska platser i Tjeckoslovakien.

Trupperna rycka fram.
Tjeckiska trupper i hela sudettområdet.
London, 25 sept. (TT.) Reuters specialkorrespondent meddelar i ett telegram från Asch att den tyska armén icke kommer att marschera in i Aschdistriktet. Om Hitler skulle ge order om inmarsch i Tjeckoslovakien, skulle armen övergå den tjeckiska gränsen från Sachsen och Österrike. Det uppges vidare att den sudettyska frikåren fått befallning av Hitler att icke intåga i Asch eller annat tjeckiskt territorium förän han lämnat bemyndigande därtill. Dess nuvarande uppgift är att avpatrullera den tysk-tjeckiska gränsen.
Enligt ingångna rapporter är allt lugnt i Egerdistriktet, där livet går sin vanliga gång under den tjeckiska förvaltningen. Tjeckiska trupper ha återbesatt det bergiga och svårframkomliga Schwaderbachdistriktet och alla andra distrikt som Henleinanhängarna höllo en kort tid. Asch är nu enda delen av tjeckiskt område som står under sudettysk förvaltning.

De första krigsfångarna!
Berlin, 25 sept. (TT.) Till Deutschen Nachrichtenbiiro meddelas från Kalkau vid tjeckbslovakiska gränsen: Fem soldater tillhörande tjeckiska gränsjägarbataljonen nr 7 i Freiwaldau ha råkat komma in på rikstyskt område och tillfångatagits samt förts till ett fångläger.

Överläggningar om polska gränsen.
Warszawa, 25 sept. (TT. fr. Havas.) Telegrambyrån PAT:s meddelande att Tjeckoslovakien i princip gått med på förhandlingar om de territoriella problemen upplästes i radio kl. 3 på eftermiddagen och mottogs med största tillfredsställelse i hela landet. I Ciszyn, där atmosfären flera dagar varit mycket spänd, hälsades meddelandet med stor entusiasm.

Engelsmännen resa hem över Stockholm.
Cieszyn (Teschen), 25 sept. (TT fr. Havas.) Den brittiska kolonin i Prag, som fått order att lämna Tjeckoslovakien, anlände på söndagsförmiddagen till Cieszyn med ett extratåg. Då tågtrafiken som bekant är spärrad vid gränsen måste passagerarna till fots gå över bron. De ha för avsikt att återvända till England över Stockholm. Många utländska korrespondenter ha lämnat Prag med anledning av omöjligheten att upprätthålla förbindelse med London och Paris.

Stränga order i Tjeckoslovakien.
Berlin, 25 sept. (TT.) I ett Prag-meddelande till Deutsches Nachrichtenbüro heter det bl. a. att ett anslag uppsatts i de tjeckoslovakiska orterna, enligt vilket det vid de strängaste straff är förbjudet att hänga ut hakkors- eller sudettyska fanor. Samma straff drabbar, enligt meddelandet envar som bär sudettyskt partimärke, eller hakkors-bindel. På gatorna få icke fler än två personer gå tillsamman. Bärande och innehav av vapen straffas med lagens strängaste straff.

Chamberlain på ny konferens.
London, 26 sept. (TT.) Premiärminister Chamberlain har på måndagsförmiddagen haft en ny konferens med de franska ministrarna. Med deras fulla gillande har han beslutat göra en personlig hänvändelse till Hitler. Sir Horace Wilson avreste för detta ändamål på förmiddagen till Berlin.

"Blott övermänskliga krafter kunna hindra konflikt."
Verona, 26 sept. (TT. fr. Havas.) Mussolini anlände på söndagen till Verona och höll på måndagsmorgonen ett tal vid ett stort fascistmöte. Han yttrade bl. a., att man måste ge sitt erkännade åt de ansträngningar brittiske premiärministern gjort för att söka få det tjeckoslovakiska problemet löst på fredlig väg. Tyskland har, förklarade han vidare, visat prov på liknande tålmodighet. Tysklands memorandum skiljer sig ej avsevärt från Londonförslagets linje. Det är tämligen klart, att om Tjeckoslovakien vore i en sådan situation att det blott kunde räkna med sig självt, skulle det se sig om två gånger innan det började strid om en fråga, som ej kan avgöras på mer än ett sätt. Det återstår ännu några dagar att finna en fredlig lösning, men blott övermänskliga krafter kunna hindra en konflikt.Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222