19380928 - Chamberlain har ensidig sympati.

Chamberlain har ensidig sympati.

Men han går ej i krig för tjeckerna, säger Berlin.
Berlin, 28 sept. (TT.) Ett meddelande har tillställts pressen, vari det bl. a. heter:
Chamberlains tal har naturligtvis mottagits med tillbörlig uppmärksamhet i härvarande politiska kretsar. Man fäster sig vid att premiärministern icke hade ett ord av sympati för det undertryckta och terroriserade sudettyska folket, medan han uppenbart fann det tjänligt att ådagalägga ett visst medlidande med de tjeckiska förtryckarna.
Om Chamberlain verkligen är av den uppfattningen, att Prags hållning får tydas så, att en i sak redan avgjord tvist hotar att bli orsak till ett krig, så uppstår frågan, varför Chamberlain ej tillåter tjeckerna att antaga memorandum, varigenom också genomförandet av själva saken skulle åstadkommas. Tydligen liar Chamberlain ensidigt fördelat sin sympati till förmån för Prag. Man behöver icke bortse från att han icke ville draga i krig för tjeckerna utan av bekymmer, som härröra från mer omfattande överväganden. Om en sådan omotiverad fruktan skulle ge anledning till krig, erinrar man sig Mussolinis ord, att om ett krig skulle utbryta vore det av helt andra orsaker.

Amerikanska flottan provianterar.
San Diego, 28 sept. (TT.) Tre amerikanska kryssare hålla skyndsamt på att intaga proviant för sex månader. De skola vara klara att avgå på onsdagen till okänd destinationsort.

Horace Wilson begärde längre respit.
Hitler ville ha underkastelse från Prag före kl. 2 på onsdagsmiddagen.
Berlin, (Havas) 28 sept. (TT.) Underrättelser här bekräfta att sir Horace Wilson av Hitler sökte utverka uppskov med de tjeckoslovakiska truppernas utrymning av de sudettyska områdena genom att erbjuda garanti att Londonplanen strikt skulle tillämpas. Hitler förklarad att om han icke kl. 14 på onsdagen mottagit ett tillfredsställande svar från Prag rörande löftet om de sudettyska områdenas utrymning, så "förbehöll han sig att vidtaga de nödiga åtgärderna".

Tyskland publicerar ej Englands uttalanden.
Sent på tisdagskvällen hade man i Berlin varken publicerat måndagens kommuniké från Foreign Office eller Chamberlains tal på tisdagskvällen. Man väntar från England och Frankrike en sista ansträngning genom att föreslå ett påskyndande av planen på evakuering av de sudettyska områdena.

Englands regering skall dock försöka in i det sista.
London, 28 sept. (TT.) Det förljudes att den rapport som sir Horace Wilson medförde från Berlin icke innebär några eftergifter av den tyska regeringen. Detta till trots ämnar kabinettet fortsätta ansträngningarna för en fredlig lösning ända in i det sista.

En ny fredsvädjan från Roosevelt till Hitler.
Washington, 28 sept. (TT.) Roosevelt har riktat en ny fredsvädjan till Hitler och föreslår en internationell konferens för biläggande av de europeiska tvistefrågorna. Appellen är riktad till Hitler ensam.

Tyskarna i Stockholm få beredskapsorder.
Stockholm, 28 sept. (TT.) En rad manliga tyska undersåtar avreste med kontinentaltåget på tisdagskvällen via Trelleborg till Tyskland. Det har uppgivits att de visserligen inte fått direkt mobiliseringsorder men beredskapsorder av sådan lydelse, att deras omedelbara närvaro i hemlandet blivit nödvändig, heter det i Sv. D.

Italien inkallar.
Rom, 28 sept. (TT.) Trots att inga officiella militära åtgärder ha företagits i Italien ha talrika officerare och reservister fått inkallelseorder. Bankerna ha fått order att icke utlämna utländsk valuta.

Engelska pressmännen i Berlin resa hem.
Berlin, (Reuter), den 28 sept. (TT.) Flera utländska presskorrespondenter ha avrest från Berlin, bl. a. Daily Telegraphs, Daily Mails och News Chronicles korrespondenter. I välunderrättade kretsar här anlägger man på aftonen en allvarlig syn på läget.

Svenskarne i Prag skickas hem.
Stockholm, 28 sept. (TT.) Genom den svenska beskickningens i Prag försorg komma enligt D. N. tio medlemmar från den svenska kolonien där, alltså större delen av densamma, att föras ut ur landet. Första etappen av resan går till Wien, där svenskarna omhändertas av svenska generalkonsulatet.

Varför ej fortsätta förhandlingarna?
Roosevelt manar fram bilden av det hotande krigets offer.
I sitt budskap till Hitler framhåller Roosevelt att den fråga som världen har framför sig i dag icke är en fråga om feldomar och orättvisor, som begåtts i det förgångna, utan en fråga om världens öde i dag och i morgon. Tillgripandet av våldsmetoder i världskriget resulterade icke i lugn. Seger och nederlag voro lika ofruktbara.
I budskapet framhålles att de fredliga förhandlingarna böra fortsätta till dess en rättvis och konstruktiv lösning uppnåtts. De nuvarande förhandlingarna stå fortfarande öppna, de kunna fortsätta om ni ger signalen därtill. Skulle behovet att utvidga dem göra sig gällande finns det ingenting i vägen för att öka ut deras omfattning till en konferens mellan alla i den aktuella tvisten direkt berörda nationer. En sådan kon- ferens skulle hållas omedelbart    på en neutral plats.
Efter en erinran om att överenskommelse i princip redan nåtts mellan tyska och tjeckoslovakiska regeringarna, ehuru den exakta tidpunkten, metoden och detaljerna för överenskommelsens genomförande fortfarande äro oavgjorda, framhålles att en konferens skulle ge tillfälle till lösning av dessa och liknande frågor. Enligt min bestämda mening står det klart att förhandlingarnas fortsättande utgör den enda väg, på vilken ett problem kan elimineras på varaktig grund. Om ni skulle gå med på en lösning på fredlig väg, är jag övertygad om att hundratals miljoner-m hniskor i hela världen skulle ge sitt erkännand åt er handling som en stor historisk tjänst åt hela mänskligheten. Tillåt mig uttala min övertygelse att historien och glia döda män, kvinnor och barn, vilkas liv spillas i det hotande kriget, skola hålla oss alla ansvariga, om vi underlåta något för att hindra detta krig.
Förenta staternas regering har inga politiska engagement i Europa och ämnar icke åtaga sig några förpliktelser för förandet av de nuvarande förhandlingarna. Vi erkänna vårt ansvar som del i en värld av grannar. Mitt samvete och mitt folks bestämda önskan kräva att deras regerings röst skall höjas igen för att söka avvända kriget.

Utländska barn skickas bort från London.
Kungsholm får amerikanska barn som last.
Stockholm, 28 sept. (TT.) Kungsholm går enligt meddelande till St. T. från London på onsdagen in till Aberdeen för evakuering av amerikanska barn. Med motorfartyget, som på tisdagen avgick från Göteborg, medföljde även Greta Garbo.

De svenska barnen skickas hem.
London, 28 sept. (TT.) Inom svenska kolonien i London har man nu allmänt vidtagit sina förberedelser, säger S. D. S:s korr. Svenska Lloyds ångare Britannia, som på onsdagskvällen avgår från Tilbury, är fullbelagd till sista plats. Ett mycket stort antal svenska barn medföljer då hem till Sverige, och med anledning därav är det möjligt att svenska skolan stänges, då alla dess barn fara till Sverige.

Roosevelt iakttar tystnad.
Intet nytt element...
Washington, 28 sept. (TT.) Vid en presskonferens efter ett kabinettssammanträde vägrade Roosevelt kommentera läget. Tillfrågad om möjligheten av ett erbjudande om amerikansk medling svarade Roosevelt, att intet nytt element uppkommit i detta hänseende.

Tyskarna i Wien nedskjuta eget flygplan.
Trodde det var en tjeckisk maskin.
Wien, 28 sept. (TT.) Ett tyskt flygplan har av misstag nedskjutits av ett luftvärnsbatteri. Planet störtade över Wien, och de båda ombordvarande skadades svårt. Man hade trott att maskinen var tjeckisk.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1938
N:r 224