19400604 - Svenska Flaggans dag.

Svenska Flaggans dag.
Programmet för högtidligheten å Paviljongsplanen.

Svenska flaggans dag firas som förut meddelats med en festlighet på Paviljongsplanen den 6 juni kl. 7,30 e. m.
Som bekant föregås denna av en marsch från Gutavallen kl. 7 e. m. varvid olika sammanslutningar med fanor och infanteriregementets musikkår i teten tåga genom staden ned till festplatsen. Sedan uppmarschen ägt rum, blir programmet följande:
1. a) Hör oss Svea .. Wennerberg. b) Vårt land. Josephsson. Musikkåren.
2. Högtidstal av riksdagsmannen fil. dr. Ivar öman.
3. Du gamla, du fria. Unison sång.
4. a) Standarsång. Widén.
b) Blommande sköna dalar. Enderberg
c) Sveriges flagga. Alfvén. Allmänna sången   
5. Fanöverlämnande. Landshövding Ola Jeppsson.
6. Sverige. Stenhammar. Morgon. Eklöf. Musikkåren.
Efter högtidligheten fortsätter infanterimusikkåren under ledning av musikdirektör B. Bäckström med en friluftskonsert på Planen, varvid följande program utföres:
1. Under blågul fana, marsch (Widqvist). 2. Ouvertyr till Värmlänningarna (Randel). 3. I sommarnatt, vals (Söderström). 4. Söderman-mosaik (arr. Rudolf). 5. Gotländska folkvisor och danser (arr. Myrtelius). 6. Marcia Carolus Rex (uppt. Harteweld).

Försäljningen av flaggmärken
har i dag tagit sin början och sker genom barn från stadens folkskola. Märkena äro som vanligt av metall och kosta 50 öre. Då hela kostnaden för dagens firande skall bestridas genom denna märkesförsäljning är det önskvärt, att försäljarne få måne kunder.

Till uppmarschen
ha hittills anmält sig ett stort antal organisationer, men många torde dessutom ännu komma med sina anmälningar.
Avmarschen sker från Gutavallen kl. 7 e. m.

I Hemse
kommer dagen att firas enligt garn-la ärorika traditioner. På grund av förhållandena blir emellertid programmet något förändrat och i stället för vid Folkhögskolan äger den egentliga festligheten rum på den s. k. veterinärtomten, där fältgudstjänst hålles med biskop Ysander som officiant. I denna fältgudstjänst väntas militär från kringliggande trakter komma att deltaga, varjämte naturligtvis den civila befolkningen som vanligt firar dagen som helgdag och infinner sig.
Det andra inslaget i det offentliga 6-juni-firandet i Hemse blir som vanligt idrottslekarna, där tävlingar i pärk och varpa anordnas på idrottsplatsen. Dessa tävlingar avbrytas under gudstjänsten, som tar sin början kl. 4 e. m.

I Follingbo
firas Svenska flaggans dag med en gudstjänst i kyrkan kl. 4 e. m., till vilken militären från förläggningen därstädes inbjudits. Det är att hoppas att så många som möjligt av den civila menigheten sluter upp kring dagens högtidlighållande.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126