19400604 - Paris bombarderat av tyska flyget.

Paris bombarderat av tyska flyget.

En av krigets största bombfällningsoperationer.
Paris, 3 juni. (TT.) Agence Havas meddelar: Hundratals brand- och sprängbomber fälldes under måndagen mot Paris och dess närmaste omgivningar. Bombardemanget var en av de största bombfällningsoperationer, som företagits av det tyska flyget.
Enligt hittills föreliggande uppgifter 'var det denna gång tunga bombplan, i stånd att medföra flera ton bomber, som deltogo i bombardemanget. Det förefaller som om angreppet haft två syften, dels att åstadkomma förstörelse av militära mål och dels att skrämma civilbefolkningen. En del flygplan angrepo nämligen vissa bestämda punkter, järnvägsstationer, flygplatser o. s. v., medan andra fällde bomber över hela områden. I allmänhet flögo maskinerna mycket högt och vågade icke företaga några störtdykningar.
Vad beträffar resultatet av bombardemanget på befolkningens sinnesstämning kan det nämnas, att en timme efter bombardemanget såg man åter folk i lugn promenera i en av Paris' mest kända parker eller ro omkring i roddbåtar på parkens dammar.

Anfallet varade en timme.
Paris. (TT.) Flyglarm gavs kl. 13,15 i Parisområdet. Det varade i en timme. Luftvärnsartilleriet var i kraftigare verksamhet än någonsin tidigare i denna trakt.
Berlin. (TT fr. DNB.) Tyska bombflygplan angrepo på måndagseftermiddagen flygplatsen Issy les Moulinaux i Paris samt andra flygplatser och anläggningar tillhörande det franska flygvapnet i Paristrakten.

En bomb slog ned hos USA:s ambassadör.
Bullit undkom med knapp nöd.
Washington, 4 juni. (Reuter.) Amerikanske ambassadören i Paris W. Bullitt undkom med knapp nöd bombardemanget. En bomb föll ned en meter från honom men exploderade icke. Roosevelt ringde omedelbart efter flygangreppet upp ambassadören för att få förstahandsupplysningar. Bullitt skildrade hur bomben slog igenom taket till en sal där han åt sin lunch. Han hade icke befunnit sig i amerikanska ambassaden vid tillfället.

Väldig flygarmada sattes in mot Paris.
Paris, 4 juni. (TT.) Det beräknas att mellan 240 och 300 flygplan deltogo i måndagens flygraid mot Parisområdet.

Fem meters bombkratrar i Paris gator.
London, 4 juni. (TT.) Reuters Pariskorrespondent meddelar, att hålen i gatorna efter bombardemanget variera i storlek mellan någon meter och 5 meter i diameter och ibland äro så djupa, att gas-, elektricitets- och vattenledningarna avskurits. På västra Seinestranden voro gatorna långa sträckor översållade med glassplittror och andra spillror. En bomb föll utanför ingången till en stor offentlig byggnad. Gatorna måste mångenstädes avspärras för att hindra tusentals nyfikna att samlas kring bombkratrarna.

Tyska städer bombarderas som motåtgärd?
London, 4 juni. (TT.) Bombangreppet mot Paris har väckt stor harm i London. Man anser, att de allierade böra svara med samma mynt och bombardera tyska städer, varvid varken industricentra eller andra områden böra sparas.

40 dödade och 60 skadade.
Paris, 3 juni. (TT.) Agence Havas meddelar, att det tyska flygangreppet mot Paris på måndagen krävde ett fyrtiotal dödsoffer, varjämte c :a 60 människor skadats. Tre av de tyska planen nedskötos, nämligen två i stadens östra utkanter och ett längre åt norr. Räddningsarbetet inleddes snabbt och många sårade erhöllo omedelbara blodtransfusioner på sjukhuset Saint-Antoine, varigenom otvivelaktigt åtskilliga liv räddades.

Angrepp mot kvarter utan militära mål.
Paris, 3 juni. (TT.) I en redogörelse för det tyska flygangreppet på Paris meddelar Agence Havas bl. a. att flera hus antändes av bomberna. En del av husen lågo i kvarter där inga som helst militära mål funnos och det föreföll som om de tyska flygarna fällt sina bomblaster från mycket stor höjd utan att sikta eller åtminstone med övervägande synnerligen dålig träffsäkerhet. Brandkårerna anlände omedelbart till platserna för nedslagen och togo itu med släckningsarbetet. Allmänheten förhöll sig lugn.

Endast militära mål, säga tyskarna.
Berlin, 3 juni. (TT. fr. DNB.) Med anledning av de franska uppgifterna om bombfällning över Paris förklaras från officiellt tyskt håll, att de tyska flygarna uteslutande angripit flygplatsen Issy les Molinaux och andra flygplatser samt anläggningar tillhörande flygvapnet i Paris omgivningar. Uppgiften om bombfällning över själva staden motsvarar alltså icke verkliga förhållandet.

Häftiga angrepp hela måndagen.
Paris, 4 juni. (TT.) Måndagsaftonens franska krigskommuniké meddelar, att tyskarna under måndagen fortsatte att häftigt angripa ställningarna vid Dunkerque men rönte kraftigt motstånd och oavlåtliga motangrepp. Franska och engelska flottorna ha under fiendens eld fortsatt evakueringen av trupper fr. Dunkerque. Tyskarna förstärka sig på högra stranden av Aisne och ha känning med våra positioner väster om Saar. Natten till måndagen angrep vårt bombflyg talrika fientliga flygplatser och förbindelseleder.
Vid det tyska bombplansangreppet mot Paris ha enligt hittills ingångna uppgifter 17 tyska plan nedskjutits.

30 ton bomber över tyska flygplatser.
Paris, 4 juni. (TT.) Flygdepartementet meddelar: Vid ostfronten bombarderade våra'tunga flygeskadrar i Tyskland en mängd flygplatser, mot vilka 30 ton sprängämnen fälldes. På nordfronten bombarderades tyska konvojer som ledo kännbara förluster. Alla våra flygplan återvände.

Flygplatserna kring Paris förstörda, rapportera tyskarna.
Berlin, 4 juni. (TT.) DNB meddelar: På måndagen angrep det tyska flygvapnet i starka förband fientliga flygplatser och tillhörande anläggningar i och omkring Paris. Genom kraftiga och överraskande anfall lyckades man snabbt eliminera det fientliga luftvärnet och genom koncentrerade hög- och låganfall förstöra anläggningar och startbanor samt talrika plan på marken. På flera platser åstadkoms brand och explosioner. I luftstrider nedskötos 70 fientlig` plan. Fem egna plan saknas.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126