19400604 - Ursinnig kamp om Dunkerque.

Ursinnig kamp om Dunkerque.

Lokala framgångar men väldiga förluster för tyskarna.
Paris, 4 juni. (TT.) Tidigt på måndagsmorgonen gingo tyskarna åter till angrepp längs hela linjen vid Dunkerque. Tyskarna vunno smärre lokala framgångar, men terrängvinsterna skedde till priset av väldiga förluster i manskap. Striden föres med en förbittring som hittills aldrig förekommit under kriget. Det syntes under måndagen som om kampen skulle fortsätta under tisdagen.

Tre jagare och 24 småfartyg sänkta av tyskarna.
Nära 900 fartyg med i operationerna utanför Dunkerque.
London, 4 juni. (TT.) Amiralitetet meddelar, att de tre jagarna Basilisk, Keith och Havant sänkts. 24 marinen tillhöriga småfartyg av över 170 förefintliga ha även gått förlorade. 6 voro minsvepare, 1 kanonbåt och 8 trålare.
I operationerna utanför Dunkerque deltogo 222 fartyg tillhörande flottan och 665 andra båtar. över 600 båtar voro bemannade av frivilliga.
Brittiska flottan har tillfogat tyskarna förluster i ubåtar och motortorpedbåtar. Zeebrügges hamn har spärrats genom att där sänkts fartyg fyllda med betong. övriga hamnar, som fallit i tyskarnas händer, ha praktiskt taget gjorts obrukbara.

Tyska flyget angriper civilbefolkningen?
Fransmännen anse att tydliga bevis därom föreligga.
Paris, 4 juni. (TT fr. Havas.) Bombardemanget av Paris har väckt djup förtrytelse och tidningarna förklara, att man nu fått ovederläggliga bevis för att de tyska flygarna angripa civilbefolkningen. Tyskland kan icke åberopa sig på något misstag, ty bombfällningen företogs i flera på varandra följande vågor. Parispressen konstaterar, att angreppet står i flagrant strid med de högtidliga löften, som de krigförande staterna gåvo president Roosevelt att icke angripa civilbefolkningen. Epoque skriver att bombfällningen mot civilbefolkningen gjort det franska folket ännu mera beslutsamt och väckt dess oryggliga vilja, att betala fienden med samma mynt. Invånarna i Paris ha icke fallit offer för någon defaitism utan kräva att vedergällning skall uttagas med hårda och skoningslösa slag mot Berlin, Hamburg, Köln, Mainz och andra orter. I Exelcior heter det, att det icke är tal om att de tvåhundra offren för bombfällningen befunno sig i fabriker, som arbetade för försvaret. Angreppet, som företogs av över 200 plan och under vilket 1,500 bomber fälldes, tyder på Tysklands avsikt att söka bryta det franska folkets moral.

En hel armada med evakuerade trupper över Kanalen.
London, 3 juni. (TT fr. Reuter.) Alltsedan daggryningen på måndagen har en ny armade fartyg av alla slag och storleksordningar anlänt till hamnar i sydöstra England med ytterligare styrkor ur den brittiska expeditionskåren ombord. Embarkeringen i Dunkerque började före mörkrets inbrott på söndagen och fortgick flera timmar. Överallt i staden rasade eldsvådor då trupperna ställde upp vid kajerna och därpå överfördes till de väntande fartygen. Inlastningen försiggick i lugn och ordning.

Överbefälhavaren i säcken fick storkorset.
Paris. (TT fr. Havas.) På förslag av general Weygand har överbefälhavaren för den norra arme-gruppen general Blanchard upphöjts till graden av storkors av hederslegionen, och armsbefälhavaren general Prioux till storofficer av hederslegionen. Regeringen och överbefälet ha härmed velat ge uttryck åt nationens djupa tacksamhet för det hjältemod de båda generalerna visat i spetsen för nordarnéerna.

Stunden har kommit för Amerika.
Kan icke längre stä likgiltigt ochneutralt!
New York, 4 juni. (TT.) New York Herald Tribune skriver på tisdagen att tidningen förfäktar den åsikten, att stunden nu kommit för USA att träda fram inför världens nationer och under framhållande av landets ställning som icke krigförande makt förklara att USA:s neutralitet med hänsyn till kriget i Europa upphört. Inför ett så häftigt angrepp mot rättfärdigheten, rättvisan och freden i världen kan USA enligt vår uppfattning ej längre låta binda sig av den formella neutralitetens hårda lagar. Det är möjligt, att de allierades öde kommer att avgöras inom de närmaste veckorna. Om de stödjas av den hjälp som USA är i stånd att ge kunna de allierade hålla ut och slutligen vinna kriget.

Över 250 amerikanska plan till Frankrike.
Största sändningen sedan krigets början.
New York, 4 juni. (TT fr. Reuter.) Över 250 bomb- och jaktplan ha avgått till Frankrike. Det lär röra sig om den största sändningen flygplan till de allierade sedan krigets början.
Ett ständigt ökat antal flygförare, spanare och flygskyttar skola varje månad sändas till Europa.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126