19400606 - Offensiven mot Paris energisk.

Offensiven mot Paris energisk.
Väldigt luftslag i går morse.

Franska plan bröto sig igenom det tyska motståndet.
Paris, 6 juli. (TT.) Franska flygministeriet meddelar: I samband med den nya tyska offensiven uppstod på onsdagsmorgonen ett väldigt luftslag. Vårt jakt- och bombflyg gav ett utomordentligt stöd åt marktrupperna. Alla stridsvagnsanfall från fransk sida ledsagades av flygangrepp. Ett antal franska bombplan lyckades trots det tyska jaktflygets energiska motstånd bryta sig igenom och fälla 15 ton bomber mot vägar och broar i Pronne-distriktet. Förutom att kommunikationerna avbrötos tillfogades en motoriserad kolonn svåra förluster. Stora eldsvådor iakttogos längs hela slagfältet. Ett stort antal tyska plan nedskötos.

Terrängen lämplig för framstöt.
Slät mark. — Stridsvagnarna ha gynnsamma förutsättningar.
London, 5 juni. (TT. fr. Reuter.) Den nya tyska offensiven har igångsatts med en häftighet som visar att tyskarna icke ha någon tid att förlora. Den tyska arrnén har valt att gå till angrepp vid den del av den nya Weygandlinjen som, om framstöten lyckades, skulle leda den kortaste vägen mot Paris. Frontlinjen, som sträcker sig 320 km. från havet bort till Maginotlinjen, äger naturliga hinder, såsom floder och kanaler, men på en sträcka av 20 km. mellan Somme och Oise finns det icke mycket sådana hinder, och det är just här offensiven satts in. Terrängen är platt och torrlagd genom försommartorkan, varför den lämpar sig för stridsvagnsoperationer. För att ge erforderlig kraft åt offensiven äro nya mekaniserade divisioner nödvändiga, och den frågan uppställer sig därför hur många stridsvagnsförband i gott skick fienden har kvar. De stridsvagnar som använts vid striderna i norr ha tillryggalagt stora avstånd, och även de som klarat sig välbehållna nr striderna måste omses efter den starka slitning de varit utsatta för. Av upplysningar från trovärdigt franskt håll får man intrycket att Weygandlinjen byggts med huvudsyftet att möta stridsvagns- och störtbombangrepp. Den nya linjen lär vara utrustad med vis sa speciella försvarsarrangemang. Efter händelserna vid Sedan krävde som bekant konseljpresident Reynaud nya män och nya metoder, och resultat härav lät icke vänta på sig. Frankrike har haft tid att utpröva de nya metoderna medan slaget i norr pågick och de nya männen ha hunnit sätta sig in i deras användning.
London, 6 juni. (TT.) Times diplomatiske redaktör skriver att det faktum att Hitler börjat en stor offensiv vid Somme och Aisne så snart efter Flandern-slaget betraktas som ett tecken antingen på stor tillförsikt elyr motsatsen, troligen på en blandning av bådadera.
Hitler hoppas att åter kunna åstadkomma en lucka i fiendeleden, medan Frankrike är underlägset numeriskt, sett både i män, stridsvagnar och flygplan samt saknar en stor del av den brittiska expeditionskåren. Samtidigt bör han veta att brist på framgångar i nuvarande läge eller ett långvarigt uppehåll i framryckningen, som tillåter de allierade att sätta in alla sina resurser, skulle betyda att Tysklands egna resurser snart toge slut, särskilt då beträffande olja.

Brandbomber över England.
Nattlik attack för att utforska flygplatserna.
London, 6 juni. (TT. fr. Reuter.) Flygministeriet och ministeriet för den inre säkerheten meddela : Fientliga flygplan fällde natten till onsdagen brandbomber mot öppna landet i grevskapen Yorkshire, Lincolnshire och Norfolk samt i närheten av Themsen, varvid man tydligen sökte upptäcka och angripa det brittiska flygvapnets flygplatser. Luftvärnet trädde i verksamhet. Inga skador ha inrapporterats utom ett nedbrunnet hus i Lincolnshire. Sex personer blevo lätt skadade.

Reynaud rapporterar inför  arméutskottet.
Paris, 5 juni. (TT.) Agence Havas meddelar: Konseljpresident och försvarsminister Reynaud hördes på onsdagseftermiddagen inför kammarens armsutskott, som sammanträdde under Miellets ordförandeskap.
Reynaud avgav en fullständig redogörelse för krigföringen alltsedan den 3 september förra året. Han lämnade bl. a. utskottet upplysningar om de operationer som ägt rum sedan den 10 maj och skildrade de förhållanden under vilka tillbakadragandet av de franska trupperna i Flandern försiggick i enlighet med våra högsta militära traditioner. Konseljpresidenten lämnade även uppgifter om den på onsdagsmorgonen inledda tyska offensiven och delgav utskottet de skäl som finnas att hoppas på en gynnsam utgång av det påbörjade slaget.
Konseljpresidenten hyllade i fortsättningen våra truppers hjältemod och den höga moral som utmärker hela den franska nationen, vilken mer än någonsin är besluten att ända till det yttersta kämpa tillsammans med sina allierade för världens frihet.
Genom sin ordförande anslöt sig utskottet till konseljpresidentens hyllning av de allierade arméerna och den franska befolkningen. Efter att varmt ha tackat Reynaud för det utförda uppryckningsarbetet och de förhoppningar detta ger anledning till, förklarade sig utskottet i alla delar solidariskt med regeringens handlingssätt.

Uttröttade belgiska soldater

Uttröttade belgiska soldater sova på kanonerna under återtåget från Flandern.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 juni 1940
N:r 128