19400606 - De tysk-schweiziska luftstriderna.

De tysk-schweiziska luftstriderna.
Ägde rum över franskt område, säga tyskarna.

Berlin, 5 juni. (TT.) Tyska pressrepresentanter ha av tjänstemän i riksutrikesministeriet erhållit bekräftelse på att strider förekommit mellan tyska och schweiziska flygplan. De förklara, att det kunnat konstateras, att schweiziska flygplan över franskt område företagit angrepp mot tyska plan, varvid en tysk maskin nedsköts över franskt område av ett schweiziskt plan. Vid den luftstrid som härvid uppstod blevo senare fyra schweiziska flygplan nedskjutna. Hittills har det ifråga om två av dessa plan kunnat obestridligen påvisas att de be-funna sig över franskt område, och de ha också störtat ned på franskt territorium. Den diplomatiska behandlingen av affären pågår alltjämt.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 juni 1940
N:r 128