19400606 - Tyskarna sätta in huvudstöten vid Amiens.

Tyskarna sätta in huvudstöten vid Amiens.
Angreppen ha stoppats, säga fransmännen.

Paris, 6 juni. (TT.) Onsdagskvällens franska kommunike meddelar: Det på onsdagen inledda slaget blev häftigast i trakten av Amiens, Peronne och Ailette, där fienden insatte en mängd stridsmateriel, särskilt stridsvagnar och flyg. Angreppen ha i sin helhet stoppats.
Det franska flyget fortsatte på onsdagen bombardemangen av militära mål i Tyskland, däribland Mannheim, Ludvigshafen och Miinchen. Stora eldsvådor iakttogos och bl. a. sattes Badische Anilinfabrik i brand. Lågorna kunde ses från franska gränsen. Järnvägsstationer och flygfält anföllos.

Weygandlinjen bruten på flera ställen, säga tyskarna.
Somme har övergåtts på bred front.Paris, 6 juni. (TT.)
Berlin, 6 juni. (TT.) Krigsmaktens överkommando meddelar: Våra trupper gingo tidigt på onsdagsmorgonen till anfall mot Kunkrikes arme. Vi tilltvingade oss övergången över Somme mellan mynningen och Ham och Oise—Aisne-kanalen, och den där bakom under byggnad varande s. k. Weygandlinjen bragtes på olika ställen att falla.

Intet verkligt genombrott av Weygandlinjen.
Försvaret är här lagt på djupet, säger general Duval.
Paris, 6 juni. (TT fr. Havas.) I Journal skriver general Duval att något verkligt genombrott av Weygandlinjen icke lyckats för tyskarna. Han framhåller emellertid att det icke är fråga om ett sådant befästningsverk som Maginotlinjen, utan försvarsanläggningar på djupet, ägnade att hindra fiendens framryckning och tvinga honom att avslöja sina planer för att reserver kunna dragas fram och en motoffensiv igångsättas.

Kraftiga tyska anfall vid nedre Somme.
Franska avdelningar dras tillbaka.
Paris, 6 juni. (TT.) Förmiddagskommuniken den 6 juni lyder: Drabbningen började åter vid daggryningen. Fiendens tryck gjorde sig särskiltkännbart söder om nedre Somme, där våra framskjutna avdelningar företogo en mindre tillbakaryckning. Vi ha överallt hållit våra ställningar på övriga delar av angreppsfronten.

Engelsmännen göra energiska flygraider.
Många städer bombarderade i Tyskland.
London, 5 juni. (TT fr. Reuter.) Flygministeriet meddelar:
Natten till onsdagen ha tunga brittiska bombplan ånyo anfallit militära mål i Tyskland. Oljeraffinaderier och oljeupplag i Ruhrområdet och annorstädes blevo föremål för intensiva bombanfall. En av våra maskiner saknas. Ett plan ur kustförsvarsformationerna, som återvände från en spaningstur över Skandinavien, har nedskjutit en Dornierflygbåt.

Bränsleförråd och järnvägar förstörda.
London, 6 juni. (TT.) Stora styrkor brittiska bombplan satte enligt en officiell kommuniké natten till onsdagen eld på lager av flytande bränsle och förstörde järnvägar talrika centra från Dortmund i norr till Mannheim i söder. Frankfurt, Diisseldorf, Köln och Essen befunno sig bland de större städer, mot vilka flyget gick till aktion. 400 bomber fälldes mot ett bensinupplag i Frankfurt. Två lager av flytande bränsle vid Monheim och Mannheim bombarderades och båda brunno upp. Andra bensinlager i Dortmund och Dilsseldorff sattes även i brand. Skador anställdes också på järnvägar och rullande materiel på flera platser. Samtliga brittiska bombplan återvände från raiden.

Italiens avgörande steg kan dröja ännu en tid.
Folket förberedes med flygövningar på låg höjd.
Rom, 6 juni. (TT fr. Havas.) Ryktena om att Mussolini ämnar hålla ett stort tal i kväll ha hittills icke bekräftats. Vad beträffar Italiens eventuella intervention i kriget har man i politiska kretsar i Rom alltjämt det intrycket, att avgörandet kan låta vänta på sig ännu en tid. Till de beredskapsåtgärder som vidtagits kan man nämna utökad mörkläggning i huvudstaden samt minutläggningen i de italienska farvattnen. I tydligt syfte att psykologiskt, förbereda den allmänna opinionen ha ett stort antal flygplan på onsdagen haft övningar på låg höjd.

Minor utlagda vid Italiens, Albaniens och koloniernas kuster.
Rom, 6 juni. (TT.) Sent på onsdagskvällen meddelades att minor utlagts i band av 12 sjömils bredd utmed Italiens, Albaniens och de italienska koloniernas kuster. Ifrågavarande farvatten äro sålunda farliga för sjöfarten.

Brittisk ambassadpersonal-lämnar Rom.
Rom. (TT fr. Havas.) Större delen av den biträdande personalen vid brittiska ambassaden, särskilt dess kommersiella avdelning, har på onsdagen avrest från Rom till Frankrike. Av den engelska kolonin i Rom finns det nu endast kvar den egentliga diplomatpersonalen och några journalister. Engelska och franska ambassaderna bevakas fortfarande av trupper.

Italien behöver mörkläggas.
Rom, 5 juni. (TT fr. DNB.) Genom en officiell kungörelse göres befolkningen uppmärksam på de bestämmelser som skola följas "om förhållandena skulle kräva att landet mörklägges". Befolkningen uppmanas vidare att träffa förberedelser för att i varje ögonblick kunna genomföra en mörkläggning.

U. S. A. skall täcka västmakternas materialförluster.
600,000 gevär, 2,500 fältkanoner, flyg och jagare sändas.
New York, 6 juni. (TT fr. Reuter.) New York Times Washington-korr. meddelar, att ehuru kongressen på onsdagen avvisade senator Peppers förslag att leverera modern krigsmateriel till de allierade, skulle anstalter likväl vidtagas för leverans av en del flygplan, som för närvarande användas i Förenta staternas armé samt några jagare. Vidare skola Förenta staterna omedelbart ställa till de allierades förfogande stora kvantiteter gevär, fältkanoner och ammunition ur förråden från världskriget, bl. a. minst 600,000 gevär och 2,500 fältkanoner, för att fylla de luckor som uppstått genom förlusterna i Flandern.

Tyskarna vidga sin stridsfront vid Somme.
Rökgranater hölja slagfältet i tjock rökslöja.
Paris, 6 juni. (TT.) Slaget fortsatte på torsdagsmorgonen med oförminskad kraft. Sttidsfronten har nu utsträckts åt båda håll sedan tyskarna förutom de tre framstötar, som på onsdagen företogos i Amiensoch Peronne-områdena samt vid Ailette, gingo till anfall även vid nedre Somme. De inledde där kraftig artillerield i Champagne, tydligen som en förberedelse till ett anfall.
På auktoritativt militärhåll förklarar man, att de nya åtgärder som vidtagits till försvar mot stridsvagnsangrepp helt fyllt sin uppgift. Nästan alla stödjepunkter ha hållit stånd. På onsdagskvällen meddelades att man bakom fronten förstört ett stort antal tyska stridsvagnar, som lyckats ta sig i genom ställningarna men icke varit åtföljda av andra styrkor.
Slaget befinner sig ännu utan tvivel blott i sitt första skede. Att det tyska överkommandot åstundar ett avgörande är tydligt, men de tyska reserverna ha ännu icke satts in, varför man alltså kan vänta att striderna skola öka i våldsamhet.
Tyskarna ha i stor utsträckning skjutit rökgranater, och slagfältet är inhöljt i en tjock rökslöja.

Häftig luftvärnseld i mellersta Frankrike.
Paris, 6 juni. (TT.) Vid 1-tiden på natten hördes häftig luftvärnseld på olika platser i mellersta Frankrike, och på morgonen trädde luftvärnet ånyo i verksamhet i samma område. Flygverksamheten har varit mycket livlig. På onsdagen förekommo bombardemang över mellersta Och nordvästra Frankrike samt även på vissa ställen i Parisområdet.

Tyska bomber anställde eldsvådor i Essex och Kent.
London, 6 juni. (TT.) Vid de tyska bombraiderna tidigt på onsdagsmorgonen föllo ett antal brandbomber ned på olika platser i grevskapen Essex och Kent. Flertalet föllo ned på fälten och anställde föga skador. På ett par ställen utbröto eldsvådor då taken på två byggnader träffades, men de släcktes snart av brandkårerna. Ett fientligt plan observerades över en stad på östkusten och besköts av luftvärnet. Det torde ha blivit nedskjutet. Av bombnedslag utanför kusten att döma gingo tyska plan till angrepp mot fartyg.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 juni 1940
N:r 128