19400607 - Den tyska stormen mot Somme.

Den tyska stormen mot Somme.
Genombrott vid Amiens. — Peronne, — Flyget är effektivt.

Rikskansler Hitlers högkvarter, 6 juni. (TT fr. DNB.) Krigsmaktens överkommando meddelar: De i går inledda operationerna förlöpa planenligt. Våra trupper ha överallt vunnit terräng mot sydväst. Antalet fångar vid Dunkerque har stigit till 58,000. Bytet i vapen och alla slags krigsförråd är oöverskådligt.
Flygvapnet bombarderade den 5 juni truppsamlingar och kolonner bakom den anfallna fientliga fronten. Motståndarens sammanlagda förluster uppgingo till 143 flygplan. 49 av dessa nedskötos i flygstrider och 19 av luftvärnet, medan återstoden förstördes på marken. 19 tyska maskiner saknas.
Fienden upprepade under natten till den 6 juni sina flygangrepp mot icke-militära mål i norra och västra Tyskland. Några större skador anställdes icke. Tre fientliga flygplan nedskötos härvid, därav två över Hamburg av nattjaktplan och ett tredje över Nederländerna av luftvärnet.

General Weygand

General Weygand,
som byggt upp den franska för-

svarslinjen vid Somme.

Det engelska flygets insatser.
London, 6 juni. (TT fr. Reuter.) Flygministeriet har utsänt följande kommunik:
Under onsdagen utförde medeltunga brittiska bombplan en anfall mot de av fiendens förbindelselinjer som utmynna i slagfältet vid Somme. De brittiska jaktplan, som operera från Frankrike gjorde offensiv patrulltjänst hela dagen. Hittills ingångna rapporter visa att sex fientliga plan förstördes. En av våra jaktmaskiner nedsköts. Under hela natten anföllo våra tunga och medeltunga bombplan truppsamlingar och ingrepo varje gång fienden företog några truppförflyttningar bakom stridsfronten. Andra förband av tunga bombplan utförde anfall mot järnvägsknutar och inlastningsplatser väster om Ruhr, medan åter andra anföllo militära mål i Tyskland. Två av våra maskiner saknas.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129